Trestné právo

To najzaujímavejšie z trestného práva

4Sžo/14/2015

Publikované 22.09.2017 v 10:27 v kategórii JUDIKATÚRA, prečítané: 42x

Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Zemkovej PhD. a zo sudkýň JUDr. Nory Halmovej a JUDr. Petry Príbelskej PhD. v právnej veci žalobcu: I. P., bytom T., zastúpený advokátom JUDr. Róbertom Faturom, so sídlom Centrum 18/23, Považská Bystrica, proti žalovanému: Krajské riaditeľstvo policajného zboru v Trenčíne, Krajský dopravný inšpektorát Trenčín, so sídlom Jilemnického 1A, Trenčín, o preskúmanie… Celý článok ›


3 To 2/2015

Publikované 22.09.2017 v 10:22 v kategórii JUDIKATÚRA, prečítané: 31x

Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky JUDr. Jany Serbovej a sudcov JUDr. Aleny Šiškovej a JUDr. Martina Bargela v trestnej veci obžalovaného J. N. , pre prečin nepriamej korupcie podľa § 336 ods. 1 Trestného zákona na verejnom zasadnutí konanom v Bratislave 11. novembra 2015, o odvolaní prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky (ďalej len „prokurátor“) proti rozsudku Špecializovaného… Celý článok ›


Odvolanie prokurátora

Publikované 14.09.2017 v 09:55 v kategórii JUDIKATÚRA, prečítané: 61x

Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky JUDr. Jany Serbovej a sudcov JUDr. Aleny Šiškovej a JUDr. Martina Bargela v trestnej veci obžalovaného J. N. , pre prečin nepriamej korupcie podľa § 336 ods. 1 Trestného zákona na verejnom zasadnutí konanom v Bratislave 11. novembra 2015, o odvolaní prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky (ďalej len „prokurátor“) proti rozsudku Špecializovaného… Celý článok ›


3T/73/2011

Publikované 31.07.2017 v 09:50 v kategórii JUDIKATÚRA, prečítané: 40x

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Prešov sudcom JUDr. Marekom Čechom, na hlavnom pojednávaní konanom dňa 3. septembra 2012 v Prešove takto rozhodol: Obžalovaný:R. D., nar. XX.X.XXXX v J., trvale bytom J., H. X. Č.. XX, nezamestnanýje vinný- z prečinu krádeže podľa § 212 ods. 2 písm. a), ods. 3 písm. a)Tr. zákona, ktorý spáchal vjednočinnom súbehu s prečinom poškodzovania cudzej veci podľa § 245 ods. 1, ods. 2 písm. a) Tr.zákona, ktorý spáchal… Celý článok ›


2T/3/2011

Publikované 31.07.2017 v 09:36 v kategórii JUDIKATÚRA, prečítané: 36x

Okresný súd Partizánske samosudcom JUDr. Adriánou Považanovou v trestnej veci obžalovaného K. J. pre trestný čin ublíženia na zdraví podľa § 224 ods. 1, ods. 2, ods. 4 Tr. zákona č. 140/1961 Zb. v znení zákona č. 403/2004 Z. z., na hlavnom pojednávaní konanom dňa 25.04.2012, takto rozhodol: ObžalovanýK. J., nar. XX.XX.XXXX v K., trvale bytom I. Z. č. XXX, okres, O.sa podľa§ 285 písm. c/Tr. poriadku spod obžaloby okresného prokurátora Okresnej prokuratúry… Celý článok ›


Samotná existencia a trvanie podozrenia a ani závažnosť obvinenia po určitom čase nestačí na odôvodn

Publikované 28.07.2017 v 12:02 v kategórii JUDIKATÚRA, prečítané: 29x

Väzba je v podmienkach právneho štátu, ktorého základným atribútom je inter alia i dôsledné dodržiavanie právnych predpisov (panstvo práva) a garancia základných ľudských práv a slobôd, tak vážnym zásahom do práva na osobnú slobodu ako základného ľudského práva, že tento zásah je v každom štádiu jeho trvania neustále potrebné podrobovať skúške zákonnosti, odôvodnenosti a predovšetkým nevyhnutnosti, ktorá je kvalitatívnym limitom trvania väzby (II.ÚS… Celý článok ›


Ak páchateľ oznámi páchanie trestného činu v štádiu prípravy alebo pokusu polícii a nebol použitý ak

Publikované 24.07.2017 v 12:54 v kategórii JUDIKATÚRA, prečítané: 38x

Ak nemožno inými dôkaznými prostriedkami odhaliť, zistiť, či usvedčiť páchateľa zločinu (a contrario § 117 ods. 1 veta druhá Tr. por. - len vtedy, ak odhaľovanie, zisťovanie a usvedčovanie páchateľov uvedených trestných činov by bolo iným spôsobom podstatne sťažené a získané poznatky odôvodňujú podozrenie, že bol spáchaný trestný čin alebo má byť spáchaný taký trestný čin), možno použiť agenta. Podľa § 117 ods. 2, veta prvá Tr. por. konanie… Celý článok ›


K odsúdeniu za drogový delikt môže dôjsť aj bez toho, aby bola taká látka fyzicky zaistená

Publikované 07.04.2017 v 08:16 v kategórii JUDIKATÚRA, prečítané: 68x

Vo vzťahu k argumentácii obvinenej, v zmysle ktorej ju len množstvo zaistených omamných a psychotropných látok nemôže stavať do pozície dílerky, je v prvom rade potrebné zdôrazniť, že k odsúdeniu za predmetný drogový delikt, spočívajúci v zadovážení, prechovávaní a predaji omamnej a psychotropnej látky môže dôjsť aj bez toho, aby bola taká látka fyzicky zaistená. Zákon (v zmysle zásady voľného hodnotenia dôkazov) nepredpisuje, akým spôsobom (s použitím… Celý článok ›


Väzba ako zabezpečovací inštitút nemá sankčnú povahu

Publikované 29.12.2016 v 13:41 v kategórii JUDIKATÚRA, prečítané: 259x

Väzba ako zabezpečovací inštitút nemá sankčnú povahu ani výchovné poslanie a nesmie byť prostriedkom na získanie priznania, ani na uľahčenie trestného stíhania. Väzba nie je trestom, ale je výlučne len procesným opatrením, ktorého účelom je dočasne zaistiť osobu obvinenú z trestného činu pre potreby prebiehajúceho trestného konania obmedzením jej osobnej slobody. Trestný poriadok podmieňuje možnosť vzatia obvineného do väzby existenciou dôvodnej obavy… Celý článok ›


Zmena trvalého bydliska obžalovaného a aj bydlisko poškodenej a svedkov mimo obvodu konajúceho súdu

Publikované 29.12.2016 v 13:34 v kategórii JUDIKATÚRA, prečítané: 62x

V zmysle § 23 ods. 1 Tr. por. z dôležitých dôvodov môže byť vec príslušnému súdu odňatá a prikázaná inému súdu toho istého druhu a stupňa; o odňatí a prikázaní rozhoduje súd, ktorý je obom súdom najbližšie spoločne nadriadený. Na odňatie a prikázanie veci (delegáciu) musí existovať dôležitý dôvod, čím sa zdôrazňuje výnimočnosť takého postupu. Dôležité dôvody nie sú zákonom ustanovené. Vzhľadom na výnimočnosť takého postupu, treba nimi… Celý článok ›