Trestné právo

To najzaujímavejšie z trestného práva

Odvolanie prokurátora

Publikované 14.09.2017 v 09:55 v kategórii JUDIKATÚRA, prečítané: 10x

Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky JUDr. Jany Serbovej a sudcov JUDr. Aleny Šiškovej a JUDr. Martina Bargela v trestnej veci obžalovaného J. N. , pre prečin nepriamej korupcie podľa § 336 ods. 1 Trestného zákona na verejnom zasadnutí konanom v Bratislave 11. novembra 2015, o odvolaní prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky (ďalej len „prokurátor“) proti rozsudku Špecializovaného… Celý článok ›


3T/73/2011

Publikované 31.07.2017 v 09:50 v kategórii JUDIKATÚRA, prečítané: 11x

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Prešov sudcom JUDr. Marekom Čechom, na hlavnom pojednávaní konanom dňa 3. septembra 2012 v Prešove takto rozhodol: Obžalovaný:R. D., nar. XX.X.XXXX v J., trvale bytom J., H. X. Č.. XX, nezamestnanýje vinný- z prečinu krádeže podľa § 212 ods. 2 písm. a), ods. 3 písm. a)Tr. zákona, ktorý spáchal vjednočinnom súbehu s prečinom poškodzovania cudzej veci podľa § 245 ods. 1, ods. 2 písm. a) Tr.zákona, ktorý spáchal… Celý článok ›


2T/3/2011

Publikované 31.07.2017 v 09:36 v kategórii JUDIKATÚRA, prečítané: 8x

Okresný súd Partizánske samosudcom JUDr. Adriánou Považanovou v trestnej veci obžalovaného K. J. pre trestný čin ublíženia na zdraví podľa § 224 ods. 1, ods. 2, ods. 4 Tr. zákona č. 140/1961 Zb. v znení zákona č. 403/2004 Z. z., na hlavnom pojednávaní konanom dňa 25.04.2012, takto rozhodol: ObžalovanýK. J., nar. XX.XX.XXXX v K., trvale bytom I. Z. č. XXX, okres, O.sa podľa§ 285 písm. c/Tr. poriadku spod obžaloby okresného prokurátora Okresnej prokuratúry… Celý článok ›


Samotná existencia a trvanie podozrenia a ani závažnosť obvinenia po určitom čase nestačí na odôvodn

Publikované 28.07.2017 v 12:02 v kategórii JUDIKATÚRA, prečítané: 11x

Väzba je v podmienkach právneho štátu, ktorého základným atribútom je inter alia i dôsledné dodržiavanie právnych predpisov (panstvo práva) a garancia základných ľudských práv a slobôd, tak vážnym zásahom do práva na osobnú slobodu ako základného ľudského práva, že tento zásah je v každom štádiu jeho trvania neustále potrebné podrobovať skúške zákonnosti, odôvodnenosti a predovšetkým nevyhnutnosti, ktorá je kvalitatívnym limitom trvania väzby (II.ÚS… Celý článok ›


Ak páchateľ oznámi páchanie trestného činu v štádiu prípravy alebo pokusu polícii a nebol použitý ak

Publikované 24.07.2017 v 12:54 v kategórii JUDIKATÚRA, prečítané: 19x

Ak nemožno inými dôkaznými prostriedkami odhaliť, zistiť, či usvedčiť páchateľa zločinu (a contrario § 117 ods. 1 veta druhá Tr. por. - len vtedy, ak odhaľovanie, zisťovanie a usvedčovanie páchateľov uvedených trestných činov by bolo iným spôsobom podstatne sťažené a získané poznatky odôvodňujú podozrenie, že bol spáchaný trestný čin alebo má byť spáchaný taký trestný čin), možno použiť agenta. Podľa § 117 ods. 2, veta prvá Tr. por. konanie… Celý článok ›


K odsúdeniu za drogový delikt môže dôjsť aj bez toho, aby bola taká látka fyzicky zaistená

Publikované 07.04.2017 v 08:16 v kategórii JUDIKATÚRA, prečítané: 42x

Vo vzťahu k argumentácii obvinenej, v zmysle ktorej ju len množstvo zaistených omamných a psychotropných látok nemôže stavať do pozície dílerky, je v prvom rade potrebné zdôrazniť, že k odsúdeniu za predmetný drogový delikt, spočívajúci v zadovážení, prechovávaní a predaji omamnej a psychotropnej látky môže dôjsť aj bez toho, aby bola taká látka fyzicky zaistená. Zákon (v zmysle zásady voľného hodnotenia dôkazov) nepredpisuje, akým spôsobom (s použitím… Celý článok ›


Väzba ako zabezpečovací inštitút nemá sankčnú povahu

Publikované 29.12.2016 v 13:41 v kategórii JUDIKATÚRA, prečítané: 140x

Väzba ako zabezpečovací inštitút nemá sankčnú povahu ani výchovné poslanie a nesmie byť prostriedkom na získanie priznania, ani na uľahčenie trestného stíhania. Väzba nie je trestom, ale je výlučne len procesným opatrením, ktorého účelom je dočasne zaistiť osobu obvinenú z trestného činu pre potreby prebiehajúceho trestného konania obmedzením jej osobnej slobody. Trestný poriadok podmieňuje možnosť vzatia obvineného do väzby existenciou dôvodnej obavy… Celý článok ›


Zmena trvalého bydliska obžalovaného a aj bydlisko poškodenej a svedkov mimo obvodu konajúceho súdu

Publikované 29.12.2016 v 13:34 v kategórii JUDIKATÚRA, prečítané: 43x

V zmysle § 23 ods. 1 Tr. por. z dôležitých dôvodov môže byť vec príslušnému súdu odňatá a prikázaná inému súdu toho istého druhu a stupňa; o odňatí a prikázaní rozhoduje súd, ktorý je obom súdom najbližšie spoločne nadriadený. Na odňatie a prikázanie veci (delegáciu) musí existovať dôležitý dôvod, čím sa zdôrazňuje výnimočnosť takého postupu. Dôležité dôvody nie sú zákonom ustanovené. Vzhľadom na výnimočnosť takého postupu, treba nimi… Celý článok ›


Pred rozhodnutím o kaucii nesmie súd opomenúť zistiť majetkové pomery osoby

Publikované 23.08.2016 v 08:58 v kategórii JUDIKATÚRA, prečítané: 70x

Je spravidla takmer vždy potrebné pred rozhodnutím o kaucii nielen zistiť majetkové pomery osoby, ktorá za obvineného ponúka peňažnú záruku, ale tiež túto osobu oboznámiť s podstatou obvinenia a dôvodmi väzby a napokon vopred ju upozorniť na dôvody, pre ktoré môže peňažná záruka pripadnúť štátu. Na tieto účely môže veľmi dobre slúžiť výsluch osoby ponúkajúcej peňažnú záruku, čo však špecializovaný trestný súd neučinil. Špecializovaný… Celý článok ›


Spáchanie trestného činu sprenevery organizovanou skupinou

Publikované 23.08.2016 v 08:44 v kategórii JUDIKATÚRA, prečítané: 93x

Podľa § 89 ods. 26 Tr.zák. účinného do 30.06.2002 sa organizovanou skupinou rozumie spolčenie najmenej troch osôb na účely spáchania trestného činu, ktoré sa vyznačuje deľbou úloh medzi jednotlivými členmi skupiny, ich plánovaním a koordinovanosťou. Práve vyššie uvedená „deľba úloh“ pritom znamená, že sa všetci členovia takejto organizovanej skupiny prakticky „rovnako významne“ vnútorne podieľajú na sledovanom účele spáchať trestný čin, vrátane… Celý článok ›