Trestné právoTo najzaujímavejšie z trestného práva

3T/73/2011

Publikované 31.07.2017 v 09:50 v kategórii JUDIKATÚRA, prečítané: 35x

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Prešov sudcom JUDr. Marekom Čechom, na hlavnom pojednávaní konanom dňa 3. septembra 2012 v Prešove takto rozhodol:
Obžalovaný:
R. D., nar. XX.X.XXXX v J., trvale bytom J., H. X. Č.. XX, nezamestnaný
je vinný
- z prečinu krádeže podľa § 212 ods. 2 písm. a), ods. 3 písm. a)Tr. zákona, ktorý spáchal v
jednočinnom súbehu s prečinom poškodzovania cudzej veci podľa § 245 ods. 1, ods. 2 písm. a) Tr.
zákona, ktorý spáchal tak
ž e,
- dňa 6.6.2011 v čase od 20.00 hod. do 21.00 hod. v J. na ul. P. Č.. XX sa vlámal do zlatníctva F. a to
tak, že plastovým kvetináčom rozbil sklenú vitráž na dverách zo zadnej strany zlatníctva, vošiel dnu,
neznámym spôsobom vypáčil dvierka sklenenej vitríny a následne na druhej vitríne rozbil sklenú výplň,
odkiaľ odcudzil 11 ks náramkových hodiniek zn. Citizen, 25 ks náramkových hodiniek zn. Telstár, 6 ks
náramkových hodiniek zn. Adec, kde potom pristúpil k predajnému pultu, odkiaľ odcudzil 1 ks retiazku z
bieleho kovu, 3 páry náušníc z bieleho kovu, 2 ks náramkov z bieleho kovu, 1 ks prívesok Koral, 1 ks
náramok Police, 2 ks piercing a ďalšiu rôznu bižutériu, pričom pri tom poškodil registračnú pokladňu a
prenosný televízor Hyundai, čím takto svojím konaním spôsobil pre majiteľa zlatníctva F. - E. D. škodu
na odcudzených veciach v celkovej výške 7.934,14 Eur a poškodením zariadenia škodu vo výške
2.794,20 Eur
teda
- prisvojil si cudziu vec tým, že sa jej zmocnil, čin spáchal vlámaním a spôsobil tak na cudzom majetku
väčšiu škodu
- zničil, poškodil cudziu vec a spôsobil tak na cudzom majetku väčšiu škodu

Za to mu

s ú d u k l a d á:

Podľa§ 212 ods. 3Tr. zákona,§ 38 ods. 2Tr. zákona pri rovnovážnom pomere poľahčujúcej okolnosti
uvedenej v § 36 písm. l)Tr. zákona k priťažujúcej okolnosti uvedenej v § 37 písm. m)Tr. zákona s
použitím§ 42 ods. 1Tr. zákona súhrnný trest odňatia slobody v trvaní 28 (dvadsaťosem) mesiacov.
Podľa§ 48 ods. 2 písm. b)Tr. zákona ho pre výkon uloženého trestu zaraďuje do ústavu na výkon
trestu so stredným stupňom stráženia.
Podľa§ 42 ods. 2Tr. zákona r u š í výrok o treste uloženom mu rozsudkom Okresného súdu J. zo
dňa 13.1.2012, sp. zn. XT XXX/XX, ako aj všetky ďalšie rozhodnutia na tento výrok obsahovo
nadväzujúce, ak vzhľadom na zmenu, ku ktorej došlo zrušením, stratili podklad.
Podľa§ 287 ods. 1Tr. poriadku obžalovaný je povinný zaplatiť poškodenému E. D., nar. XX.XX.XXXX,
bývajúcemu J.-R., Y. X, škodu v sume 10.728,34 Eur, z čoho 7.934,14 Eur z titulu náhrady škody

Podľa§ 212 ods. 3Tr. zákona,§ 38 ods. 2Tr. zákona pri rovnovážnom pomere poľahčujúcej okolnosti
uvedenej v § 36 písm. l)Tr. zákona k priťažujúcej okolnosti uvedenej v § 37 písm. m)Tr. zákona s
použitím§ 42 ods. 1Tr. zákona súhrnný trest odňatia slobody v trvaní 28 (dvadsaťosem) mesiacov.
Podľa§ 48 ods. 2 písm. b)Tr. zákona ho pre výkon uloženého trestu zaraďuje do ústavu na výkon
trestu so stredným stupňom stráženia.
Podľa§ 42 ods. 2Tr. zákona r u š í výrok o treste uloženom mu rozsudkom Okresného súdu J. zo
dňa 13.1.2012, sp. zn. XT XXX/XX, ako aj všetky ďalšie rozhodnutia na tento výrok obsahovo
nadväzujúce, ak vzhľadom na zmenu, ku ktorej došlo zrušením, stratili podklad.
Podľa§ 287 ods. 1Tr. poriadku obžalovaný je povinný zaplatiť poškodenému E. D., nar. XX.XX.XXXX,
bývajúcemu J.-R., Y. X, škodu v sume 10.728,34 Eur, z čoho 7.934,14 Eur z titulu náhrady škody
spôsobenej odcudzením vecí a 2.794,20 Eur z titulu náhrady škody spôsobenej poškodením
zariadenia. So zvyškom nároku na náhradu škody poškodeného podľa§ 288 ods. 2Tr. poriadku
odkazuje na občianske súdne konanie.
Podľa § 285 písm. c)Tr. poriadku obžalovaného K. O., nar. XX.X.XXXX v R. Ľ., trvale
bytom J., S. Č.. XX, R., o s l o b o d z u j e spod obžaloby Okresnej prokuratúry J. pre skutok právne
kvalifikovaný ako prečin krádeže podľa § 212 ods. 2 písm. a), ods. 3 písm. a)Tr. zákona, ktorý mal
spáchať v jednočinnom súbehu s prečinom poškodzovania cudzej veci podľa § 245 ods. 1, ods. 2 písm.
a)Tr. zákona a ktoré mal spáchať ako objednávateľ podľa§ 21 ods. 1 písm. c)Tr. zákona tak, že
- dňa 3.6.2011 v čase okolo 16.00 hod. v J. na ul. P. požiadal obž. R. D., nar. XX.X.XXXX, aby dňa
6.6.2011 vo večerných hodinách sa vlámal do zlatníctva F. nachádzajúceho sa na ul. P. Č.. XX, a to za
odmenu 500,- Eur, ktorý s jeho návrhom súhlasil a v uvedeným večer plastovým kvetináčom rozbil
sklenú vitráž na dverách zo zadnej strany zlatníctva, vošiel dnu, vypáčil dvierka sklenenej vitríny a na
druhej rozbil sklenenú výplň, odkiaľ odcudzil 11 ks náramkových hodiniek zn. Citizen, 25 ks
náramkových hodiniek zn. Telstár, 6 ks náramkových hodiniek zn. Adec, kde potom pristúpil k
predajnému pultu, odkiaľ odcudzil 1 ks retiazku z bieleho kovu, 3 páry náušníc z bieleho kovu, 2 ks
náramkov z bieleho kovu, 1 ks prívesok Koral, 1 ks náramok Police, 2 ks piercing a ďalšiu rôznu
bižutériu, pričom pri tom poškodil registračnú pokladňu a prenosný televízor Hyundai, kde následne po
predchádzajúcej vzájomnej dohode ukradnuté veci nasledujúci deň po vlámaní dňa 7.6.2011 v čase
okolo 10.45 hod. prevzal v J. na P. ulici na chodníku blízko zlatníctva F. igelitovej taške od obž. R. D.,
čím takto svojím konaním spôsobil pre majiteľa zlatníctva F. - E. D. škodu na odcudzených veciach v
celkovej výške 7.934,14 Eur a poškodením zariadenia škodu vo výše 2.794,20 Eur
pretože nebolo dokázané, že skutok spáchal obžalovaný.

odôvodnenie:

Prokurátor Okresnej prokuratúry J. podal na obžalovaných R. D. a K.A.Z. O. obžalobu vo vzťahu k
obžalovanému R.K. D. pre skutok kvalifikovaný ako prečin krádeže podľa 212 ods. 2 písm. a), ods. 3
písm. a)Tr. zákona v jednočinnom súbehu s prečinom poškodzovania cudzej veci podľa § 245 ods. 1,
ods. 2 písm. a)Tr. zákona na tom skutkovom základe, že dňa 6.6.2011 v čase od 20.00 hod. do 21.00
hod. v J. na ul. P. Č.. XX sa vlámal do zlatníctva F. a to tak, že plastovým kvetináčom rozbil sklenú
vitráž na dverách zo zadnej strany zlatníctva, vošiel dnu, neznámym spôsobom vypáčil dvierka
sklenenej vitríny a následne na druhej vitríne rozbil sklennú výplň, odkiaľ odcudzil 11 ks náramkových
hodiniek zn. Citizen, 25 ks náramkových hodiniek zn. Telstár, 6 ks náramkových hodiniek zn. Adec, kde
potom pristúpil k predajnému pultu, odkiaľ odcudzil 1 ks retiazku z bieleho kovu, 3 páry náušníc z
bieleho kovu, 2 ks náramkov z bieleho kovu, 1 ks prívesok Koral, 1 ks náramok Police, 2 ks piercing a
ďalšiu rôznu bižutériu, pričom pri tom poškodil registračnú pokladňu a prenosný televízor Hyundai, čím
takto svojím konaním spôsobil pre majiteľa zlatníctva F. - E. D. škodu na odcudzených veciach v
celkovej výške 7.934,14 Eur a poškodením zariadenia škodu vo výške 2.794,20 Eur vo vzťahu k
obžalovanému R. D.. Vo vzťahu k obžalovanému K.R.V. O. pre prečin krádeže podľa § 212 ods. 2
písm. a), ods. 3 písm. a)Tr. zákona v jednočinnom súbehu s prečinom poškodzovania cudzej veci
podľa § 245 ods. 1, ods. 2 písm. a)Tr. zákona, ktorý čin mal spáchať ako objednávateľ podľa § 21 ods.
1 písm. c)Tr. zákona tak, že dňa 3.6.2011 v čase okolo 16.00 hod. v J. X. N.. P. požiadal obž. R.S.H.
D., nar. XX.X.XXXX, aby dňa 6.6.2011 vo večerných hodinách sa vlámal do zlatníctva F.
nachádzajúceho sa na ul. P. Č.. XX, a to za odmenu 500,- Eur, ktorý s jeho návrhom súhlasil a v
uvedeným večer plastovým kvetináčom rozbil sklenú vitráž na dverách zo zadnej strany zlatníctva,
vošiel dnu, vypáčil dvierka sklenenej vitríny a na druhej rozbil sklenenú výplň, odkiaľ odcudzil 11 ks
náramkových hodiniek zn. Citizen, 25 ks náramkových hodiniek zn. Telstár, 6 ks náramkových hodiniek
zn. Adec, kde potom pristúpil k predajnému pultu, odkiaľ odcudzil 1 ks retiazku z bieleho kovu, 3 páry
náušníc z bieleho kovu, 2 ks náramkov z bieleho kovu, 1 ks prívesok Koral, 1 ks náramok Police, 2 ks
piercing a ďalšiu rôznu bižutériu, pričom pri tom poškodil registračnú pokladňu a prenosný televízor
Hyundai, kde následne po predchádzajúcej vzájomnej dohode ukradnuté veci nasledujúci deň po
vlámaní dňa 7.6.2011 v čase okolo 10.45 hod. prevzal v J. na P. ulici na chodníku blízko zlatníctva F.
igelitovej taške od obž. R. D., čím takto svojím konaním spôsobil pre majiteľa zlatníctva F. - E. D.N.
škodu na odcudzených veciach v celkovej výške 7.934,14 Eur a poškodením zariadenia škodu vo výše

1 písm. c)Tr. zákona tak, že dňa 3.6.2011 v čase okolo 16.00 hod. v J. X. N.. P. požiadal obž. R.S.H.
D., nar. XX.X.XXXX, aby dňa 6.6.2011 vo večerných hodinách sa vlámal do zlatníctva F.
nachádzajúceho sa na ul. P. Č.. XX, a to za odmenu 500,- Eur, ktorý s jeho návrhom súhlasil a v
uvedeným večer plastovým kvetináčom rozbil sklenú vitráž na dverách zo zadnej strany zlatníctva,
vošiel dnu, vypáčil dvierka sklenenej vitríny a na druhej rozbil sklenenú výplň, odkiaľ odcudzil 11 ks
náramkových hodiniek zn. Citizen, 25 ks náramkových hodiniek zn. Telstár, 6 ks náramkových hodiniek
zn. Adec, kde potom pristúpil k predajnému pultu, odkiaľ odcudzil 1 ks retiazku z bieleho kovu, 3 páry
náušníc z bieleho kovu, 2 ks náramkov z bieleho kovu, 1 ks prívesok Koral, 1 ks náramok Police, 2 ks
piercing a ďalšiu rôznu bižutériu, pričom pri tom poškodil registračnú pokladňu a prenosný televízor
Hyundai, kde následne po predchádzajúcej vzájomnej dohode ukradnuté veci nasledujúci deň po
vlámaní dňa 7.6.2011 v čase okolo 10.45 hod. prevzal v J. na P. ulici na chodníku blízko zlatníctva F.
igelitovej taške od obž. R. D., čím takto svojím konaním spôsobil pre majiteľa zlatníctva F. - E. D.N.
škodu na odcudzených veciach v celkovej výške 7.934,14 Eur a poškodením zariadenia škodu vo výše
2.794,20 Eur.
Okresný súd vykonal na hlavných pojednávaniach dokazovanie výsluchom obžalovaného R. D. C. K.
O., svedka - poškodeného E. D., výsluchmi svedkov E. D. H.., R. Ž., U. O., H. O., E. O., H. Ľ., F. F., E.
Š.R., E. H. C. H. H., ako aj ďalšími v texte rozsudku uvedenými listinnými dôkazmi, na základe čoho
mal preukázané nasledovné skutočnosti:
Obžalovaný R. D. sa na hlavnom pojednávaní k spáchaniu skutku kladeného mu za vinu v obžalobe
okresného prokurátora priznal a na hlavnom pojednávaní v zmysle§ 257 ods. 1 písm. b)Tr. poriadku
vyhlásil, že je vinný zo spáchania tohto skutku. Súd takto po splnení zákonných podmienok v zmysle §
257 ods. 6Tr. poriadku prijal vyhlásenie obžalovaného o vine a následne vo vzťahu k nemu nevykonal
dokazovanie v rozsahu, v akom sa k spáchaniu skutku priznal a vykonal len dokazovanie súvisiace s
výrokom o treste u obžalovaného R. D.. Obžalovaný D. vo vzťahu k spoluobžalovanému K. O.
vypovedal, že niekedy v piatok poobede, dátum si nepamätal, sedel v reštaurácii na P. ul., kde okolo
neho prešiel jeden pán, ktorý sa pri ňom pristavil a opýtal sa, či si nechce zarobiť 500,- Eur. Odpovedal
na to, že si takúto sumu chce zarobiť a vtedy mu tento pán, ktorého neskôr stotožnil pri rekognícii ako
spoluobžalovaného K. O. povedal, aby vykradol jeho zlatníctvo s tým, že sa mu v podnikaní nedarí a
preto chce urobiť poistný podvod. K tomu, prečo obžalovaný O. mal osloviť práve jeho, keď dovtedy sa
navzájom nepoznali, obžalovaný D. uviedol, že to muselo byť náhodou a zrejme aj preto, lebo sedel len
v tielku a mal potetované ruky. Ďalej obžalovaný uviedol, že O. mu za takto dohodnutú „prácu“ hneď v
reštaurácii vyplatil 500,- Eur s tým, že mu povedal, aby v zlatníctve bral všetko, čo uvidí a aby tam urobil
zároveň poriadny neporiadok. O.Č.F. mu mal tiež povedať, že to má urobiť v pondelok s tým, že veci
dohodli odovzdať na druhý deň v čase okolo 10.00 hod. až 12.00 hod. Obžalovaný D. potvrdil, že
skutočne potom, čo vykonal predmetné vlámanie, pričom do zlatníctva sa dostal cez vináreň, kde dvere
na dvorček boli otvorené, na druhý deň odovzdal O. igelitovú tašku s nakradnutým tovarom, pričom si
pamätal, že na námestí stálo policajné auto, pričom predpokladal, že tam je kvôli krádeží v zlatníctve. K
času, kedy odovzdal kradnuté veci spoluobžalovanému O. obžalovaný D. uviedol, že to bolo asi o 10.45
hod. na druhý deň po krádeži.
Obžalovaný K. O. kategoricky poprel spáchanie skutku kladeného mu za vinu v obžalobe. Tvrdenia
spoluobžalovaného R. D. o tom, že si mal uňho objednať vykradnutie zlatníctva označil ako nezmysly. K
času, kedy došlo k spáchaniu skutku obžalovaný O.A.Z. uviedol, že dňa 03.06.2011 a následne v deň
skutku 06.06.2011 pracoval s ďalšími osobami od rána od 08.00, alebo 09.00 hod. do rána druhého
dňa, pretože v tom čase robili na novom elektrickom rozvode a robili aj ďalšie stavebné úpravy.
Spoločne s ním tam pracoval jeho bratranec H. O., brat U. O., manželka E. O., kmotor R. Ž. a čašník H.
O.U.G.. Obžalovaný O. ďalej uviedol, že brána do dvora, ktorou sa vchádza k vinotéke, ktorú v tom
čase rekonštruovali, je otvorená do neskorého večera, pričom dvere na dvor boli v čase, keď vykonávali
rekonštrukčné práce, stále otvorené, nakoľko týmito dverami vynášali na dvor suť a na tomto dvore mali
uskladnené aj ďalšie veci ako stoly, pojazdné lešenie a podobne. Iný vstup na tento dvor, resp.
nádvorie, než dverami popri vinárni nie je. Ku svojej finančnej situácii obžalovaný K. O. uviedol, že táto
nie je priaznivá: Aj keď však je vo finančne ťažkej situácii, táto skutočnosť nemohla mať vplyv na to,
aby mal spáchať skutok kladený mu za vinu. Obžalovaný tiež uviedol, že jemu volali policajti na mobil,
ktorého číslo má uvedené na skle prevádzky, ako aj dverách, aj na čelnom okne z ul. P. s tým, že či
nebude mať problém dostaviť sa do svojej prevádzky. S policajtmi sa stretli na ul. E., kde pri vchode do
mestskej polície už stáli dvaja policajti v civile, ktorí sa opýtali, kde bol deň predtým. Následne s týmito
vošli do priestorov vinotéky, kde si zapisovali údaje z jeho občianskeho preukazu. Spoločne tam bol s
ním aj H. a U. O.A.Z. a ich bývalý čašník a vtedy ich policajti požiadali, aby až do odvolania
nevychádzali z tejto miestnosti, pričom vo dverách miestnosti stál jeden policajt. Obžalovaný O.Č.F.
tvrdil, že kvôli tomu vôbec nemohol vyjsť z tejto miestnosti von.
Poškodený E. D. popísal spôsob, akým zistil vlámanie do svojej prevádzky a ohodnotil poškodenie na
odcudzenom tovare vo výške takmer 9.000,- Eur a poškodením zariadenia vyše 5.500,- Eur. K
zabezpečeniu predajne uviedol, že túto mal obvykle zapojenú na políciu, ale v čase krádeže
bezpečnostné zariadenie nefungovalo z dôvodu, lebo robili výmenu okien a maľovali predajňu a z toho
dôvodu vznikli problémy s elektroinštaláciou a kvôli ktorej sa nedal napojiť alarm. Poškodený potvrdil,
že O. o tomto určite nemal vedomosť. O tom, že predajňa po istý čas nie je napojená na políciu, on
osobne nikomu nehovoril. Poškodený ďalej uviedol, že krádež nahlásil na poisťovňu, avšak poisťovňa
mu odmietla pre túto krádež plniť poistné s odôvodnením, že na vitrínach neboli bezpečnostné zámky.
Priestor nádvoria nie je pokrytý žiadnymi kamerami, kamerami je však chránené parkovisko, z ktorých
kamier sú tri denné a jedna nočná a sú tam umiestnené najmä preto, lebo tam majú rampu a pre
prípad, keby ju niekto odlomil, resp. ak by niekto chcel vykradnúť auto, sú tam umiestnené tieto
bezpečnostné kamery. Svedok uviedol, že zábery z týchto kamier dali k dispozícii policajtom, avšak

Poškodený E. D. popísal spôsob, akým zistil vlámanie do svojej prevádzky a ohodnotil poškodenie na
odcudzenom tovare vo výške takmer 9.000,- Eur a poškodením zariadenia vyše 5.500,- Eur. K
zabezpečeniu predajne uviedol, že túto mal obvykle zapojenú na políciu, ale v čase krádeže
bezpečnostné zariadenie nefungovalo z dôvodu, lebo robili výmenu okien a maľovali predajňu a z toho
dôvodu vznikli problémy s elektroinštaláciou a kvôli ktorej sa nedal napojiť alarm. Poškodený potvrdil,
že O. o tomto určite nemal vedomosť. O tom, že predajňa po istý čas nie je napojená na políciu, on
osobne nikomu nehovoril. Poškodený ďalej uviedol, že krádež nahlásil na poisťovňu, avšak poisťovňa
mu odmietla pre túto krádež plniť poistné s odôvodnením, že na vitrínach neboli bezpečnostné zámky.
Priestor nádvoria nie je pokrytý žiadnymi kamerami, kamerami je však chránené parkovisko, z ktorých
kamier sú tri denné a jedna nočná a sú tam umiestnené najmä preto, lebo tam majú rampu a pre
prípad, keby ju niekto odlomil, resp. ak by niekto chcel vykradnúť auto, sú tam umiestnené tieto
bezpečnostné kamery. Svedok uviedol, že zábery z týchto kamier dali k dispozícii policajtom, avšak
nenašli na nich nič podozrivé. Konkrétne hľadali osobu, ktorá by niesla niečo v rukách, prípadne by bola
nejakým spôsobom roztržitá, alebo by utekala týmto smerom od ich predajne, nakoľko policajný pes na
nádvorí skončil stopu pri doske, ktorá bola opretá o múrik, nakoľko na tento je dosť ťažké sa dostať.
Tento múrik pritom smeruje presne k ich parkovisku pokrytému kamerami. Čo sa týka susedských
vzťahov s obžalovaným O., poškodený uviedol, že až do doby krádeže obžalovaného nepoznali, až
vtedy sa dozvedeli, že tam má prevádzku, pred krádežou však zaevidovali na nádvorí pohyb viacerých
ľudí, videli tam zložené stoly, stoličky, stavebnú suť a boli sa na to aj pozrieť. Poškodený ďalej uviedol,
že vlámanie do zlatníctva nahlásil o 09.15 hod., pričom následne veľmi dlho čakali na psovodov so
psami, pretože títo boli na akcii niekde v E.. Spočiatku prišli len dvaja policajti, ktorí boli v uniformách a
ktorí označovali, aby na miesto činu nikto nechodil a postupne sa to začalo zahusťovať potom, keď
prišli psovodi a keď sa o tom dozvedeli aj novinári. V čase medzi 10.00 hod. a 12.00 hod., ktorý
spomínal obžalovaný D., teda nebol pred zlatníctvom až taký veľký ruch, z televízii Joj tam bol redaktor
E., u ktorého je možné overiť, kedy začínali robiť reportáž. Následne sa ešte čakala na technika, ktorý
mal snímať odtlačky prstov a celé to trvalo veľmi dlho. Prví policajti prišli veľmi rýchlo, asi 5 minút po ich
prvom telefonáte.
Svedok E. D. H.., syn poškodeného, vypovedal, že boli s otcom prítomní pri ohliadke miesta činu, kedy
sa jeho otec pri cigarete rozprával s obžalovaným O., ktorý tvrdil, že tam mali rodinnú oslavu a nič
rozbité nevidel a to, že je tam niečo rozbité, videl až večer. Svedok tvrdil, že keď sa ho opýtal, že prečo,
keď videl rozbité sklo, neoznámil toto polícii, na čo O. reagoval tak, že túto skutočnosť polícii ohlásil.
Svedok sa však na toto dotazoval aj prítomného policajta, ktorý si na polícii mal po dvoch telefonátoch
overiť, že O. takéto oznámenie v uvedený deň nerobil. Svedok ďalej vypovedal, že bol prítomný pri tom,
keď obžalovaný O. fajčil spoločne s jeho otcom cigarety, potom čo odišli policajti, kde otec mu dôverne
prezradil, že policajti našli na črepinách stopy krvi a že ak bol páchateľ trestaný, tak že ho podľa toho
určite nájdu. Vtedy sa obžalovanému O. doslovne rozklepali ruky a skoro mu vypadla cigareta z úst pri
tej zmienke, že bola nájdená na črepinách krv. Obžalovaný túto výpoveď označil za nezmysel.
Svedok R. Ž. vypovedal, že je kmotrom obžalovaného O. a je teda s ním v blízkom vzťahu, z ktorého
dôvodu využil svoje právo a odmietol vo veci vypovedať.
Svedok U. O., brat obžalovaného K. O. vypovedal, že finančne prispel zo svojich peňazí, ktoré mal
našetrené bratovi na prevádzku vinotéky, pričom súčasne mu aj pomáhal pri drobných prácach a
úpravách týchto priestorov. Pamätal si, že v mesiaci máj a jún roku 2011 sa pri týchto prácach zdržiavali
v priestoroch niekedy aj do 03.00 alebo 04.00 hod. rannej. Svedok si spomenul na to, že tesne pred tou
udalosťou (vlámaním) mala dcérka obžalovaného prvé sväté prijímanie a pri tej príležitosti mali v
salóniku vinotéky malé posedenie. Táto oslava trvala do 18.00 hod. až 19.00 hod. Následne do
prevádzky prišiel na druhý deň, teda v pondelok v doobedňajších hodinách, kedy ešte robil nejaké
drobné práce. Keď prišiel ďalší deň, teda v utorok okolo 09.00 hod. ráno, boli tam už policajti, ktorí si v
prednej časti prevádzky zapisovali ich osobné údaje, avšak v tejto veci bol vypočutý prvý krát až na
hlavnom pojednávaní. Ďalej svedok vypovedal, že v pondelok pracovali do 03.00 hod alebo 04.00 hod.
rannej, teda až do ďalšieho dňa, pričom používali vŕtačky, z ktorých bol trochu hluk, ale nepamätal si,
že by boli počuli nejaké zvláštne zvuky. Spomínal, že v ten večer pršalo a počuli akoby hrmenie.
Stavebnú suť vynášali vonku na dvor, pričom dvere mali po celý ten čas otvorené, teda až do ranných
hodín.
Svedok H. O., bratranec obžalovaného, vypovedal, že v žalovaný večer v prevádzke na P. ul. Spoločne
s obžalovaným a bratrancom U. robili drobné stavebné práce, pričom pokiaľ si dobre spomínal, v ten
večer dolepovali tapety v prednej miestnosti. O tom, že došlo ku krádeži sa dozvedel až na druhý deň
ráno, keď prišli pokračovať v týchto prácach. Svedok tiež potvrdil, že suť vynášali vonku na dvor a ráno
ju odniesli do auta a odniesli na skládku. Išlo jednak o stavebnú suť, ako aj starý nábytok, ktorý vynášali
do vzdialenosti maximálne troch metrov od dverí na dvor, pričom si svedok ešte spomenul, že bola v
tom čase silná letná búrka a pršalo aspoň hodinu. Dvor, na ktorý nosili suť, bol otvorený a neporiadok
tam nosili priebežne.
Svedkyňa E. O., manželka obžalovaného K. O. vypovedala, že čo sa týka 06.06.2011, čo bol pondelok,
pamätala si, že dcéra bola na školskom výlete, ona prišla do prevádzky okolo 14.00 hod., pričom tam
pracovali, dokončovali nejaké veci. Ona odišla z prevádzky o 20.00 hod. večer, pričom tam ešte zostal
jej manžel a tiež jeho bratranec a brat, teda U. C. H. O.. K finančnej situácii ich rodiny, resp. manžela
svedkyňa vypovedala, že mali veľké výdavky v tom období, ale pomohol im H. O., ktorý im požičal
peniaze na prevádzku na ul. Hlavnej. Čo sa týka hospodárenia, označila ich situáciu ako tzv. na nule,
teda koľko zarobili, toľko aj minuli. Svedkyňa poprela, že by manžel v júni roku 2011 priniesol domov
akékoľvek šperky, prípadne hodinky.

ju odniesli do auta a odniesli na skládku. Išlo jednak o stavebnú suť, ako aj starý nábytok, ktorý vynášali
do vzdialenosti maximálne troch metrov od dverí na dvor, pričom si svedok ešte spomenul, že bola v
tom čase silná letná búrka a pršalo aspoň hodinu. Dvor, na ktorý nosili suť, bol otvorený a neporiadok
tam nosili priebežne.
Svedkyňa E. O., manželka obžalovaného K. O. vypovedala, že čo sa týka 06.06.2011, čo bol pondelok,
pamätala si, že dcéra bola na školskom výlete, ona prišla do prevádzky okolo 14.00 hod., pričom tam
pracovali, dokončovali nejaké veci. Ona odišla z prevádzky o 20.00 hod. večer, pričom tam ešte zostal
jej manžel a tiež jeho bratranec a brat, teda U. C. H. O.. K finančnej situácii ich rodiny, resp. manžela
svedkyňa vypovedala, že mali veľké výdavky v tom období, ale pomohol im H. O., ktorý im požičal
peniaze na prevádzku na ul. Hlavnej. Čo sa týka hospodárenia, označila ich situáciu ako tzv. na nule,
teda koľko zarobili, toľko aj minuli. Svedkyňa poprela, že by manžel v júni roku 2011 priniesol domov
akékoľvek šperky, prípadne hodinky.
Za účelom objasnenia situácie na mieste činu a časovej súslednosti jednotlivých úkonov polície súd
vypočul policajtov zasahujúcich na mieste činu a zistil nasledovné:
Svedok H. Ľ., policajt zaradený na OO PZ J. - E. vypovedal, že spoločne s kolegom F.Á. zabezpečovali
v žalovaný deň miesto činu, pričom on stál na ul. P. a kolega F. na ul. E.. Na miesto činu prišli na
služobnom motorovom vozidle označenom ako polícia, pričom toto mali odstavené priamo na ul. P..
Nespomínal si, že by sa bol počas toho stretol s oboma obžalovanými. Čo sa týka pohybu iných
policajtov, boli tam príslušníci kriminálnej polície a ešte nejakí policajti od nich z OO PZ J. - E., ktorí
realizovali túto vec. Svedok si tiež pamätal, že tam bol aj nejaký svadobný kameraman Košice z niektorej z televízii, ale
bližšie sa vyjadriť k tomu, z ktorej, nevedel.
Svedok F. F., druhý člen hliadky OO PZ J. - E. vypovedal, že spoločne s kolegom Ľ. zaisťovali priestory
vchodov ku mieste činu, pričom prišli spoločne na ul. P.Y.X., kde kolega Ľ. ostal na P. ul. a on išiel z
druhej strany z ul. E.. Svedok si nespomínal na to, že by sa bol stretol s niektorým z obžalovaných.
Keďže boli členmi motohliadky, prišli svojím služobným motorovým vozidlom, ktoré mali zaparkované
na ul. P.. Svedok tiež potvrdil, že na miesto činu sa dostavili ako prví a keď zaistili miesto pred vstupom
cudzích osôb, prišli ďalší kolegovia, ktorí tento prípad realizovali. Svedok tiež potvrdil, že keď tam prišli,
bol tam už majiteľ predmetného zlatníctva, ktorý popísal, čo sa stalo a na základe uvedeného potom
postupovali ďalej a privolali ďalších kolegov - policajtov.
Svedok E. Š., vedúci oddelenia služobnej kynológie OR PZ v J. vypovedal, že po príchode na miesto
činu prešiel cez podchod do zadnej časti, kde bolo rozbité sklo. Tam nasadil služobného psa na
vypracovanie pachovej stopy, pričom pes stopu sledoval cca 15 metrov, kde označil predmet - časť
pokladnice a tam aj stopu ukončil. Na mieste, kde bolo na zemi sklo, psa nenasadzoval, aby nedošlo k
jeho poraneniu. Svedok dosvedčil, že na miesto činu prišli označeným služobným motorovým vozidlo,
ktoré odparkovali na ul. P., pričom časť zásahu je uvedený v zápisnici o použití služobného psa. Vozidlo
odparkoval na ul. P. a v tom čase už boli aj iné označené policajné vozidlá. Svedok potvrdil, že pri
vchode z ul. P. stáli dvaja policajti z kriminálky, ale malo by to byť zaznamenané v niektorej reportáži z
televízií, nakoľko neskôr videl reportáž v kriminovinách, ako vchádza zo psom do podchodu. Svedok
tiež objasnil, že služobný pes, ktorý bol nasadený na vypracovanie pachovej stopy v prípade, ak by aj
náhodou prechádzal popri priamom páchateľovi tohto skutku, by na tohto nereagoval, pretože psovod
psa pripravuje na to, aby vedel, že ide vykonávať určitú činnosť, teda konkrétne sledovanie pachovej
stopy a keď túto činnosť ukončenia, pes sa už ďalej o tento pach nezaujíma. Navyše prejde o cca 5
minút prostredím, vďaka čomu už nemá v sebe ten pocit, že by mal ďalej pátrať po páchateľovi.
Policajt, nadporučík Mgr. E. H. z OO PZ J. - E. vypovedal, že do tejto veci „nastúpil“ až o 14.00 hod.,
keďže po 15.00 hod. vypočúval poškodeného a na mieste činu sa vôbec nenachádzal.
Ďalší z policajtov, poručík Mgr. H. H., zaradený na OO PZ J. - E. vypovedal, že na mieste činu bol
spoločne s technikom z ich OO PZ, pričom zaisťovali stopy a vykonal aj obhliadku miesta činu, pričom
bol prítomný aj majiteľ zlatníctva. Ďalší kolegovia z oddelenia zaisťovali miesto činu a príslušníci
kriminálnej polície išli po svojej línií. Svedok dosvedčil, že dosť dlho čakali na psovoda, ktorý mal ešte
nejakú inú prácu. Nepotvrdil, že by sa bol stretol s niektorým z obžalovaných. Svedok sa nevedel
presne vyjadriť k počtu policajtov, ktorí sa nachádzali na mieste činu, ale podľa jeho odhadu, zaistenie
miesta činu mohli vykonávať jedna alebo dve hliadky z oddelenia. Svedok si pamätal, že potom prišla
nejaká televízia, keďže videl svadobný kameraman Košice a svetlo z kamery, z ktorého dôvodu natiahli pásky, aby
zamedzili prístup osôb na miesto činu.
Zo záznamu zo služby vykonanej dňa 07.06.2011 v čase od 07.30 hod. do 19.30 hod. hliadkou v
zložení poručík Ing. E. Š. so služobným psom C., nadporučík E. J. so služobným psom Y. a
podpráporčík J. O. so služobným psom V. vyplýva, že v čase od 07.30 hod. do 09.50 hod. sa hliadka
zúčastnila akcie v obci Jarovnice a následne od 09.50 hod. do 11.15 hod. bol vyslaný A.. Š. G. J.S. X.
N.. P. XX, kde malo dôjsť ku krádeži vlámaním do predajne zlatníctva F..
Z priloženej zápisnice o použití služobného psa na pachové práce zo dňa 07.06.2011 vyplýva, že po
príchode na miesto činu v čase o 10.35 hod. bol služobný pes C. nasadený na vypracovanie pachovej
stopy pod oknom zadnej časti zlatníctva, cez ktoré malo dôjsť ku krádeži vlámaním. Služobný pes stopu
zachytil a sledoval ju po schodoch, potom zabočil vpravo a stopu sledoval ďalej asi 10 metrov k rohu
budovy, kde znovu zabočil vpravo a asi po dvoch metroch označil predmet pochádzajúci z krádeže
vlámaním (pokladňa). Tu pes stopu ukončil, služobný pes stopu sledoval cca 15 metrov. V zápisnice je
zároveň uvedené, že poveternostné podmienky boli priaznivé, teplota vzduchu 11 °C, pričom bolo

Zo záznamu zo služby vykonanej dňa 07.06.2011 v čase od 07.30 hod. do 19.30 hod. hliadkou v
zložení poručík Ing. E. Š. so služobným psom C., nadporučík E. J. so služobným psom Y. a
podpráporčík J. O. so služobným psom V. vyplýva, že v čase od 07.30 hod. do 09.50 hod. sa hliadka
zúčastnila akcie v obci Jarovnice a následne od 09.50 hod. do 11.15 hod. bol vyslaný A.. Š. G. J.S. X.
N.. P. XX, kde malo dôjsť ku krádeži vlámaním do predajne zlatníctva F..
Z priloženej zápisnice o použití služobného psa na pachové práce zo dňa 07.06.2011 vyplýva, že po
príchode na miesto činu v čase o 10.35 hod. bol služobný pes C. nasadený na vypracovanie pachovej
stopy pod oknom zadnej časti zlatníctva, cez ktoré malo dôjsť ku krádeži vlámaním. Služobný pes stopu
zachytil a sledoval ju po schodoch, potom zabočil vpravo a stopu sledoval ďalej asi 10 metrov k rohu
budovy, kde znovu zabočil vpravo a asi po dvoch metroch označil predmet pochádzajúci z krádeže
vlámaním (pokladňa). Tu pes stopu ukončil, služobný pes stopu sledoval cca 15 metrov. V zápisnice je
zároveň uvedené, že poveternostné podmienky boli priaznivé, teplota vzduchu 11 °C, pričom bolo
zamračené.
Zo správy o počasí Slovenského hydrometeorologického ústavu (č.l. 389) vyplýva, že dňa 06.06.2011 v
čase od 20.00 hod. do 24.00 hod. bolo v lokalite mesta J. zamračené a od 20.00 do 20.40 hod. sa
vyskytol dážď a bola zaznamenaná búrková a blesková činnosť. Západ slnka pripadol v tento deň na
20.30 hod.
Zo zápisnice o rekognícii vykonanej dňa 14.07.2011 vyplýva, že obžalovaný R. D.E.M. opoznal K. O. a
označil ho ako osobu, ktorá ho dňa 03.06.2011 objednala na spáchanie skutku vlámaním do zlatníctva
F..
Zo znaleckého posudku kriminalistického a expertízneho ústavu PZ, odvetvie daktyloskopie vyplýva, že
na povrchu predloženej vecnej stopy (biela krabička od hodiniek) bola zistená daktyloskopická stopa,
ktorá vykazovala dostatočný počet charakteristických znakov papilárnych línií pre jej ďalšie využitie,
pričom pri jej spracovaní bola zistená vzájomná zhodnosť s odtlačkom prostredníka ľavej ruky
kandidáta vytypovaného počítačovým systémom AFIS - R. D., X.. XX.XX.XXXX.
Z fotodokumentácie a zápisnice o ohliadke miesta činu, ako aj z dodatočnej ohliadky miesta činu a
fotodokumentácie zaobstaranej súdom je zrejmá topografia miesta činu a tiež skutočnosť, že páchateľ
skutku unikol z miesta činu cez oplotenie vnútorného priestoru, pričom na fotografii č. 81 ohliadky
miesta činu (č.l.122) je zrejmá doska opretá o plot a následne na fotografiách 83-86 je
zadokumentovaná trasologická stopa po obuvi páchateľa odtlačená na plechu kryjúcom múrik.
Na základe takto vykonaného dokazovania mal súd za jednoznačne preukázané, že R. D. vykonal
vlámanie do zlatníctva F. spôsobom popísaným vo výrokovej časti tohto rozsudku. Okrem vlastného
priznania, ktoré je v popise spôsobu vlámania a jeho konania na mieste činu v úplnej zhode s ohliadkou
miesta činu, je usvedčovaný aj daktyloskopickou stopou na puzdre od hodiniek zaistenou na mieste
činu. Súd preto, nemajúc pochybnosti o tom, že sa skutok stal a že ho spáchal obž. R. D., kvalifikoval
skutok po právnej stránke ako prečin krádeže podľa § 212 ods. 2 písm. a), ods. 3 písm. a)Tr. zákona,
spáchaný v jednočinnom súbehu s prečinom poškodzovania cudzej veci podľa § 245 ods. 1, ods. 2
písm. a)Tr. zákona. Po objektívnej stránke naplnil obž. D. znaky skutkových podstát oboch trestných
činov tým, že jedným konaním si prisvojil si cudzie veci ku ktorým sa dostal vlámaním, keďže násilím
prekonal prekážku brániacu vniknutiu do objektu. Spôsobil tak škodu na majetku poškodeného E. D. v
sume 7.934,14 Eur, ktorú Trestný zákon označuje v § 125 ods. 1 ako väčšiu škodu. Súčasne obž. D.
poškodil cudzie veci v hodnote 2.794,20 Eur, čím spôsobil na majetku E. D. väčšiu škodu. Subjektívnu
stránku jeho konania súd vyhodnotil ako konanie v priamom úmysle, čomu nasvedčuje spôsob
spáchania skutku, príprava naň vytipovaním si objektu a následné konanie smerujúce k prekonaniu
prekážky - rozbitie vchodových dverí. Všetky tieto čiastkové akty smerujúce k jedinému cieľu bezprácne získať majetok iného nasvedčujú cieľavedomosti v jeho konaní, ergo jeho úmyslu vykonať
krádež vlámaním. Zároveň jeho činnosť vo vnútri klenotníctva spočívajúca v poškodzovaní vitrín a
zariadenia jednoznačne nasvedčuje úmyslu tento po škodiť, a to dokonca nad mieru potrebnú pre
zmocnenie sa veci.
Pri určení druhu trestu a jeho výmery súd v zmysle§ 34 ods.4Tr. zákona prihliadol najmä na spôsob
spáchania činu a jeho následok, zavinenie, pohnútku, priťažujúce okolnosti, poľahčujúce okolnosti a na
osobu páchateľa, jeho pomery a možnosť jeho nápravy. Zároveň mal súd na zreteli, že trest má
zabezpečiť ochranu spoločnosti pred páchateľom tým, že mu zabráni v páchaní ďalšej trestnej činnosti
a vytvorí podmienky na jeho výchovu k tomu, aby viedol riadny život a súčasne iných odradí od
páchania trestných činov; trest má zároveň vyjadriť morálne odsúdenie páchateľa spoločnosťou (§ 34
ods.1Tr. zákona).
Obžalovaný R. D. bol pred spáchaním skutku šesť krát súdne trestaný pre násilnú a majetkovú trestnú
činnosť. Ostatný krát rozsudkom Okresného súdu J. zo dňa 17.05.2005 pre trestný čin lúpeže podľa §
234 ods. 2 písm. b)Tr. zákona účinného do 31.12.2005 a iné, za čo mu bol uložený trest odňatia
slobody v trvaní 5 rokov. Z výkonu tohto trestu bol prepustený po jeho vykonaní dňa 12.11.2009. Zo
spisu tunajšieho súdu sp. zn. XT/XXX/XXXX vyplýva, že právoplatným rozsudkom zo dňa 13.01.2012
bol R. D. uznaný vinným z pokračovacieho prečinu krádeže podľa§ 212 ods. 2 písm. a)Tr. zákona a
iných, za čo mu bol uložený trest odňatia slobody vo výmere 14 mesiacov so zaradením pre jeho výkon
do ústavu na výkon trestu so stredným stupňom stráženia.
Pretože žalovaného skutku sa obžalovaný dopustil pred vyhlásením rozsudku v inej trestnej veci,
ukladal mu súd súhrnný trest odňatia slobody v zmysle ust.§ 42 ods. 1Tr. zákona, teda podľa trestnej

ods.1Tr. zákona).
Obžalovaný R. D. bol pred spáchaním skutku šesť krát súdne trestaný pre násilnú a majetkovú trestnú
činnosť. Ostatný krát rozsudkom Okresného súdu J. zo dňa 17.05.2005 pre trestný čin lúpeže podľa §
234 ods. 2 písm. b)Tr. zákona účinného do 31.12.2005 a iné, za čo mu bol uložený trest odňatia
slobody v trvaní 5 rokov. Z výkonu tohto trestu bol prepustený po jeho vykonaní dňa 12.11.2009. Zo
spisu tunajšieho súdu sp. zn. XT/XXX/XXXX vyplýva, že právoplatným rozsudkom zo dňa 13.01.2012
bol R. D. uznaný vinným z pokračovacieho prečinu krádeže podľa§ 212 ods. 2 písm. a)Tr. zákona a
iných, za čo mu bol uložený trest odňatia slobody vo výmere 14 mesiacov so zaradením pre jeho výkon
do ústavu na výkon trestu so stredným stupňom stráženia.
Pretože žalovaného skutku sa obžalovaný dopustil pred vyhlásením rozsudku v inej trestnej veci,
ukladal mu súd súhrnný trest odňatia slobody v zmysle ust.§ 42 ods. 1Tr. zákona, teda podľa trestnej
sadzby trestného činu najprísnejšie trestného. Porovnaním trestných sadzieb dospel súd k záveru, že
najprísnejšie trestným zo zbiehajúcich sa trestných činov je trestný čin krádeže podľa § 212 ods. 3 Tr.
zákona.
Obžalovanému poľahčovalo, že sa k skutku v celom rozsahu priznal a svoje konanie oľutoval. Ako
priťažujúcu okolnosť vyhodnotil súd predchádzajúce opakované odsúdenia pre druhovo rovnakú trestnú
činnosť, z ktorého dôvodu bolo na obžalovaného potrebné hľadieť ako na špeciálneho recidivistu. Z
uvedených dôvodov mu súd uložil trest odňatia slobody v trvaní 28 mesiacov, teda v hornej polovici
zákonom stanovenej trestnej sadzby. Je zrejmé, že predchádzajúce nepodmienečné tresty odňatia
slobody neodradili obž. D. od páchania trestnej činnosti, z ktorého dôvodu súd neočakáva od
uloženého trestu naplnenie jeho prevýchovnej funkcie. Považuje ho však za dostatočný na ochranu
ostatných občanov pred obžalovaným tým, že mu zabráni v páchaní ďalšej trestnej činnosti. Zároveň
súd vyslovuje presvedčenie, že uložený trest dostatočne vyjadruje morálne odsúdenie páchateľa
spoločnosťou a odradí iných od páchania trestnej činnosti.
Pretože pred spáchaním predmetnej trestnej činnosti bol obžalovaný vo výkone trestu odňatia slobody
pre iný úmyselný trestný čin, zaradil ho súd v súlade s ust.§ 48 ods. 2 písm. b)Tr. zákona pre výkon
uloženého trestu do ústavu na výkon trestu so stredným stupňom stráženia.
Z odborného vyjadrenia poisťovne (č.l. 129) je zrejmé, na zariadení klenotníctva bola spôsobená škoda
2.794,20 Eur. Z vyčíslenia škody spôsobenej na odcudzenom tovare (č.l. 66) vyplýva, že hodnota
odcudzeného tovaru bola 7.934,14 Eur. Pretože vykonaným dokazovaním bola preukázaná príčinná
súvislosť medzi spôsobenou škodou a konaním obž. R. D., zaviazal ho súd v zmysle ust. § 420 ods. 1
Občianskeho zákonníka k náhrade ním spôsobenej škody. Pretože poškodený E. D. si riadne a včas
uplatnil nárok na náhradu škody vo vyššej hodnote, než akú mu súd priznal, odkázal ho so zvyškom
nároku na náhradu škody na občianske súdne konanie.
___________________________________________________________________
Vo vzťahu k obžalovanému K. O. nemal súd dostatok dôkazov, o ktoré by mohol oprieť
rozhodnutie o vine v rozsahu, v akom na neho podala obžalobu okresná prokuratúra.
Na jednej strane je pravdou, že obž. D. vypovedal, že na spáchanie činu ho naviedol práve obž. O.. Na
strane druhej však súd nemohol o tento jediný dôkaz oprieť rozhodnutie o vine, keďže toto tvrdenie
nielenže nebol v súlade s inými, hoc i nepriamymi dôkazmi, ale výpoveď obž. D. trpela vnútornými
rozpormi, vzbudzujúcimi reálne pochybnosti o jej hodnovernosti.
Už samotný spôsob, akým si mal obž. O. podľa tvrdenia obž. D. objednať u neho vykonanie trestného
činu vyvoláva pochybnosti o jeho reálnosti. Je, podľa názoru súdu, len veľmi málo pravdepodobné, aby
obž. O. oslovil bez akéhokoľvek predchádzajúceho poznania či nadviazania komunikácie v reštaurácii
sediaceho obž. D. s priamočiarou ponukou na vykonanie trestného činu. Málo reálnym sa v tomto
svetle javí aj to, že obž. O. mal úplne neznámej osobe len na základe jej prísľubu vykonania krádeže,
vopred (sic!) vyplatiť 500,- Eur. Vo vzťahu k obž. O. by pritom išlo o nie malú sumu peňazí, keďže z
výpovedí jeho a jeho manželky, ako i z listinných dôkazov vyplynulo, že v predmetnom období sa
nachádzal vo finančne neutešenej situácii a peniaze na rozbehnutie prevádzky si musel požičiavať.
Taktiež nie je zrejmé, prečo by mal obž. O. požadovať po obž. D. spôsobenie čo možno najväčšej
škody na zariadení, keď podľa obžaloby bolo motívom jeho konania získanie peňazí z predaja
ukradnutého tovaru. Motív pomsty poškodenému D. súd vylúčil, keďže sám poškodený uviedol, že obž.
O. predtým nepoznal a nemali žiadne vzájomné spory. Ďalšou, pochybnosť vzbudzujúcou
skutočnosťou, je spôsob úniku obž. D. z miesta trestného činu. V kontexte predpokladanej dohody
oboch obžalovaných sa javí byť značne nelogickým spôsob, akým unikol obž. D. z miesta činu. Ak na
nádvorie prišiel cez otvorené dvere popri vinotéke, ako tvrdil, nie je zrejmé, prečo tou istou cestou
nešiel aj späť. Namiesto toho volil komplikovaný spôsob preskočenia múrika, na ktorý sa pritom dalo
dostať len pomocou priloženej dosky a pri ktorom mu z tašky vypadlo niekoľko odcudzených hodiniek.
Dvere na nádvorie boli pritom otvorené až do neskorých nočných hodín, ako to vyplynulo z výpovede
svedkov pracujúcich vo vinotéke. Nakoniec aj obž. D. popisovaný spôsob odovzdania koristi sa nejaví
súdu ako veľmi pravdepodobný. Obž. D. vypovedal, že ukradnutý tovar odovzdal obž. O. na druhý deň
po krádeži priamo na ulici P. pred podchodom smerujúcim k vinotéke o 10.45 hod. Z výpovede
poškodeného E. D., policajtov prítomných na mieste činu ako aj zo záznamu zo služby kynologickej
hliadky vyplýva, že krádež bola nahlásená na políciu cca o 09.45 hod, pričom prvá dvojčlenná policajná
hliadka sa na miesto dostavila do piatich minút. Policajný kynológ E. Š. vypovedal, že nasadil psa na
pachové práce o 10.35 hod. pričom potvrdil, že jeho príchod na miesto činu natáčala tam prítomná

skutočnosťou, je spôsob úniku obž. D. z miesta trestného činu. V kontexte predpokladanej dohody
oboch obžalovaných sa javí byť značne nelogickým spôsob, akým unikol obž. D. z miesta činu. Ak na
nádvorie prišiel cez otvorené dvere popri vinotéke, ako tvrdil, nie je zrejmé, prečo tou istou cestou
nešiel aj späť. Namiesto toho volil komplikovaný spôsob preskočenia múrika, na ktorý sa pritom dalo
dostať len pomocou priloženej dosky a pri ktorom mu z tašky vypadlo niekoľko odcudzených hodiniek.
Dvere na nádvorie boli pritom otvorené až do neskorých nočných hodín, ako to vyplynulo z výpovede
svedkov pracujúcich vo vinotéke. Nakoniec aj obž. D. popisovaný spôsob odovzdania koristi sa nejaví
súdu ako veľmi pravdepodobný. Obž. D. vypovedal, že ukradnutý tovar odovzdal obž. O. na druhý deň
po krádeži priamo na ulici P. pred podchodom smerujúcim k vinotéke o 10.45 hod. Z výpovede
poškodeného E. D., policajtov prítomných na mieste činu ako aj zo záznamu zo služby kynologickej
hliadky vyplýva, že krádež bola nahlásená na políciu cca o 09.45 hod, pričom prvá dvojčlenná policajná
hliadka sa na miesto dostavila do piatich minút. Policajný kynológ E. Š. vypovedal, že nasadil psa na
pachové práce o 10.35 hod. pričom potvrdil, že jeho príchod na miesto činu natáčala tam prítomná
televízia a sám seba aj videl večer v správach. Preto nie je reálne možné, aby obž. D. v tom čase
odovzdával obž. O. ukradnutý tovar pri vedľajšom podchode. Súd pripúšťa, že obž. D. mohol zle
odhadnúť čas odovzdania tašky s lupom a vyhodnotil jeho tvrdenie, že tašku odovzdával v čase, kedy
bolo na P. ulici zaparkované len jedno policajné auto. Aj v takomto prípade však súd považuje za málo
pravdepodobné, že by odovzdanie tašky mohlo prebehnúť popísaným spôsobom. Súd pritom vychádzal
z výpovede H. Ľ. a F. F., policajtov, ktorí prišli na miesto činu ako prví. Obaja potvrdili, že hneď po
príchode zaistili miesto činu pred vstupom cudzích osôb, pričom policajt Ľ. ostal stáť na ulici P. a F. na
ulici E.. Z výpovede poškodeného vyplynulo, že policajti prišli na miesto okolo 09.50 hod. Podľa
výpovede obž. D. odovzdanie tovaru mali mať s obž. O. dohodnuté medzi 10.00 a 12.00 hod. Z
uvedeného je zrejmé, že obž. D. mohol prísť na miesto najskôr po 10.00 hod., kedy však už na ulici P.
stál policajt H. Ľ., ktorého však vo svojej výpovedi obž. O. vôbec neuvádza.
Z uvedených dôvodov súd výpovedi obž. D. v časti, v ktorej usvedčoval obž. O. z návodu na trestný čin
neuveril.
Z vykonaného dokazovania síce vyplynulo, že obž. O. mal v predmetnom období finančné problémy a
pri zmienke o rýchlom vypátraní páchateľa na základe nájdenia krvi na mieste činu reagoval rozrušene,
avšak tieto indície nepostačujú pre ustálenie jednoznačného záveru o tom, že skutok kladený mu za
vinu v obžalobe spáchal. Preto ho súd spod obžaloby oslobodil, keďže nebolo preukázané, žeby
spáchal žalovaný skutok