Trestné právoTo najzaujímavejšie z trestného práva

4Sžo/14/2015

Publikované 22.09.2017 v 10:27 v kategórii JUDIKATÚRA, prečítané: 32x

Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Zemkovej PhD. a zo sudkýň JUDr. Nory Halmovej a JUDr. Petry Príbelskej PhD. v právnej veci žalobcu: I. P., bytom T., zastúpený advokátom JUDr. Róbertom Faturom, so sídlom Centrum 18/23, Považská Bystrica, proti žalovanému: Krajské riaditeľstvo policajného zboru v Trenčíne, Krajský dopravný inšpektorát Trenčín, so sídlom Jilemnického 1A, Trenčín, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. KRPZ-TNKDI-P-33/2013 zo dňa 5. júna 2013, v konaní o odvolaní žalobcu proti rozsudku Krajského súdu v Trenčíne č.k. 13S/104/2013-55 zo dňa 22. októbra 2014, takto rozhodol:
V administratívnom spise žalovaného je založené potvrdenie o doručení (doručenka)
rozhodnutia správneho orgánu I. stupňa o priestupku, č. p. ORP-P-528/DI-TN-2012 zo dňa
04.03.2013, z ktorej krajský súd zistil nasledovné skutočnosti:
dňa 15.03.2013 uskutočnil doručovateľ neúspešný pokus o doručenie s výzvou
o opakované doručenie,
dňa 18.03.2013 uskutočnil doručovateľ opakované doručenie, ktoré bolo taktiež
neúspešné, na základe čoho zásielku toho istého dňa (18.03.213) uložil na pošte,
dňa 04.04.2013 žalobca prevzal zásielku osobne.
Z uvedeného jednoznačne vyplýva, že kameraman Košice odvolanie voči rozhodnutiu správneho orgánu
prvého stupňa, ktoré žalobca odovzdal na poštovú prepravu až dňa 19.04.2013, bolo podané
oneskorene. Žalobca si nevyzdvihol zásielku do troch dní od jej uloženia, posledný deň tejto
lehoty 21.03.2013 sa považuje za deň doručenia, keďže deň 21.03.2013 pripadol na štvrtok
a uvedený deň nebol sviatok. Keďže pätnásťdňová lehota na podanie odvolania (§ 54 ods. 2
Správneho poriadku) tak začala žalobcovi plynúť dňom 22.03.2013 (§ 27 ods. 2 Správneho
poriadku), posledným dňom lehoty na podanie odvolania bol deň 05.04.2013, ktorý pripadol
na piatok a uvedeného dňa nebol sviatok. Odvolanie žalobca odovzdal na poštovú prepravu
dňa 19.04.2013, po uplynutí lehoty stanovenej v § 54 ods. 2 Správneho poriadku, teda
oneskorene.
Z vyššie uvedeného je zrejmé, že žalovaný správne aplikoval na daný prípad fikciu
doručenia. Je potrebné si uvedomiť, že riadne vyhotovená doručenka má povahu verejnej
listiny. Doručenka ako verejná listina preukazuje pravdivosť toho, čo sa v nej potvrdzuje
a je dôkazom, že sa písomnosť doručila, že doručovateľ uskutočnil opakovaný pokus
o doručenie, o ktorom adresáta vopred výzvou upovedomil, ak nie je preukázaný opak.
To znamená, že pre ňu platí vyvrátiteľná domnienka jej správnosti, pričom jej správnosť
sa v súdnom alebo správnom konaní nedokazuje, dokazuje sa len jej prípadná nesprávnosť.
Žalobca nesprávnosť doručenky nijakým spôsobom nepreukázal (porovnaj uznesenie NS SR
zo dňa 25.04.2012). K otázke doručovania rozhodnutia tzv. náhradným
doručením Krajský súd v Trenčíne na tomto mieste zdôrazňuje, že dôkazné bremeno
preukázať, že adresát sa v mieste bydliska v čase doručovania nezdržiaval, zaťažuje adresáta
(v tomto prípade žalobcu), a nie odosielateľa zásielky (v tomto prípade správny orgán).
Čestné prehlásenie adresáta, že sa v mieste bydliska nezdržiaval v čase doručovania, však
na unesenie dôkazného bremena nepostačuje, lebo ide iba o tvrdenie. Je potrebný
aj objektívny svadobný kameraman Košice dôkaz preukazujúci, že v kritickom čase bol na inom mieste (porovnaj
rozhodnutie Ústavného súdu zo dňa 16.06.2011, sp.zn. II. ÚS/278/2011).
Žalobca v súdenej veci nielenže nevedel hodnoverným spôsobom preukázať,
že sa v mieste doručovania (na adrese T.) v rozhodujúcom čase nezdržiaval, ale toto tvrdenie
sa Krajskému súdu v Trenčíne javí ako nanajvýš účelové a zavádzajúce. Počas celého
priestupkového konania uvádzal žalobca ako svoj pobyt adresu T., a túto adresu uviedol aj na
samotnej správnej žalobe. Pokiaľ by bol žalobca názoru, že v úradnej korešpondencii, t.j. na
podaniach sa uvádza trvalý pobyt, takýto názor nemá oporu ani v správnom poriadku, ani v OSP
ani v inom právnom predpise. Na úradných podaniach (žalobe, vyjadrení, odvolaní) je
potrebné uvádzať adresu bydliska, na ktorej si adresát zásielky preberá.
Správny poriadok v § 24 ods. 2 ustanovuje nasledujúce podmienky, za splnenia,
ktorých sa zásielka považuje za doručenú, a to bez ohľadu na jej skutočné doručenie:
adresát písomnosti, ktorá sa má doručiť do vlastných rúk, nebol zastihnutý, hoci
sa v mieste doručenia zdržiaval,
doručovateľ nezastihnutého adresáta vhodným spôsobom upovedomil, že písomnosť
príde znovu doručiť v určený deň a hodinu,
nový (druhý) pokus o doručenie zostal taktiež bezvýsledný,
doručovateľ vhodným spôsobom upovedomil adresáta o uložení písomnosti na pošte,
adresát si nevyzdvihol písomnosť do troch dní od jej uloženia.
Ak sú splnené všetky vyššie uvedené podmienky, považuje sa posledný deň trojdňovej
lehoty uloženia zásielky za deň doručenia a to aj v prípade, že sa adresát o uložení zásielky
nedozvedel, príp. sa o uložení zásielky dozvedel, ale si ju vyzdvihol až po uplynutí tejto
trojdňovej lehoty.
Z vyššie uvedeného je zrejmé, že žalovaný nepochybil, keď v prejednávanej veci
aplikoval fikciu doručenia a odvolanie žalobcu vyhodnotil ako oneskorene podané. Taktiež
bol správny postup žalovaného, ktorý v zmysle ust.ako odvolací
orgán preskúmal oneskorené odvolanie žalobcu a listom č. KRPZ-TN-KDI-P-33/2013 zo dňa
5. júna 2013 žalobcovi oznámil, že v rámci preskúmacej povinnosti dospel žalovaný k názoru,
že nie sú zistené podmienky na obnovu konania alebo zmenu alebo zrušenie rozhodnutia
mimo odvolacieho konania.
V súdenej veci žalovaný dôvodne ustálil, že odvolanie žalobcu proti prvostupňovému
rozhodnutiu o priestupku bolo podané oneskorene.

II.
Proti rozsudku krajského súdu podal žalobca v zákonnej lehote odvolanie a navrhol,
aby odvolací súd zmenil rozsudok Krajského súdu v Trenčíne tak, že žalobe žalobcu v plnom
rozsahu vyhovie kameraman na svadbu Prešov, prípadne napadnutý rozsudok zruší a vec vráti prvostupňovému orgánu
na nové konanie a rozhodnutie. Zároveň i uplatnil trovy odvolacieho konania.
Žalobca napáda rozsudok krajského súdu z dôvodu nesprávneho právneho posúdenia
veci, keď ustálil, že žalobca nepreukázal, že sa na mieste doručovania nezdržiaval.
Žalobca poukazuje, že pri podaní žaloby ako dôkaz predložil nájomnú zmluvu zo dňa
15.01.2012, z ktorej vyplýva, že sa v čase doručovania predmetnej zásielky objektívne
a preukázateľne na mieste doručovania nenachádzal. Žalobca teda splnil podmienku, ktorú
kladie nález ústavného súdu, na ktorý sa konajúci prvostupňový súd odvolával. Uviedol,
že od 15.01.2012 žil v byte na ulici G., kam sa nasťahoval po svadbe so svojou manželkou
Ing. I. P.. Na adrese trvalého pobytu býva jeho matka. Skutočnosť, že žalobca pri úradnom
styku uvádzal miesto trvalého pobytu, je všeobecná prax obyvateľstva, ktorej má za to, že
smerodajným údajom je adresa uvádzaná v občianskom preukaze ako miesto trvalého pobytu.
Poukázal, že má síce niekoľko priestupkov v registri priestupkov, avšak ide o bežné, menej
závažné porušenia dopravných predpisov, ktorých sa dopúšťa ktorýkoľvek vodič, pričom
pravdepodobnosť porušenia predpisov pri takom počte kilometrov, ktoré žalobca absolvuje je
omnoho vyššia (žalobca vykonáva činnosť pre spoločnosť, ktorej náplňou je cestovanie po
celom území SR). Nejde teda o osobu, ktorá by opakovane vedome porušovala predpisy
a bola nedisciplinovaným vodičom.
Žalobca má za to, že správny orgán mal postupovať tak, že mal žalobcu vyzvať
na podanie vysvetlenia, či preukázanie skutočnosti, že na danej adrese sa nezdržiava.
Poukazuje na rozsiahlu judikatúru NS SR sp.zn. 5Cdo/94/2000, rozsudok NS SR
sp.zn. 8Sžo/181/2008, ako aj nález Ústavného súdu SR č.k. I. ÚS 119/07-22 zo dňa
27.09.2007, podľa ktorých základným predpokladom náhradného doručenia je skutočnosť,
že adresát nebol zastihnutý na adrese doručenia, hoci sa na tejto adrese v čase doručovania,
ale aj počas plynutia úložnej doby zdržiaval. Tento predpoklad nie je daný len pri dlhodobej
prítomnosti adresáta na tomto mieste, ale aj pri krátkodobom (prechodnom) pobyte v čase
doručenia mimo adresy doručenia, napr. z dôvodu liečenia, dovolenky a podobne. Konajúci
správny orgán je povinný žiadať účastníka konania o podanie vysvetlenia, či sa na adrese
doručovania v čase doručenia, ako aj v čase uloženia zásielky zdržiaval. Bez vysvetlenia
a preukázania tejto skutočnosti nemôže považovať zásielku za doručenú v zmysle ustanovenia
§ 24 ods. 2 Správneho poriadku. Považuje konanie žalovaného za konanie v rozpore
so zákonom, pričom v prípade, že by tento postupoval podľa zákona, musel by o odvolaní
žalobcu rozhodnúť meritórnym rozhodnutím podľa § 59 Správneho poriadku vzhľadom na to,
že odvolanie bolo podané včas a oprávnenou osobou.

Komentáre

Celkom 0 kometárov

 • Neregistrovaný uživatel

  Meno: Prihlásiť sa

  Blog:

  Obsah správy*:

  Kontrolní kód*:
  Odpovedzte na otázku: Čo je dnes za deň?