Trestné právoTo najzaujímavejšie z trestného práva

Spáchanie trestného činu sprenevery organizovanou skupinou

Publikované 23.08.2016 v 08:44 v kategórii JUDIKATÚRA, prečítané: 116x

Podľa § 89 ods. 26 Tr.zák. účinného do 30.06.2002 sa organizovanou skupinou rozumie spolčenie najmenej troch osôb na účely spáchania trestného činu, ktoré sa vyznačuje deľbou úloh medzi jednotlivými členmi skupiny, ich plánovaním a koordinovanosťou. Práve vyššie uvedená „deľba úloh“ pritom znamená, že sa všetci členovia takejto organizovanej skupiny prakticky „rovnako významne“ vnútorne podieľajú na sledovanom účele spáchať trestný čin, vrátane ním spôsobeného následku.

23To/50/2015


ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ
REPUBLIKY
Krajský súd v Trenčíne v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Ondreja Samaša a sudcov JUDr.
Františka Kováča a JUDr. Dušana Krč-Šeberu na verejnom zasadnutí konanom dňa 10. augusta 2015
prejednal odvolania prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry Generálnej prokuratúry SR a poškodenej
spoločnosti Hydrostav, a.s. v konkurze, zastúpenej správcom konkurznej podstaty JUDr. Jozefom
Bolješikom v trestnej veci obžalovaných
X)

J. D.,

nar. XX.XX.XXXX v V., trvale bytom V., A. Z. XX/X, t.č. na slobode, na verejnom zasadnutí
neprítomného,
X)

Y. O.,

nar. XX.XX.XXXX v I., trvale bytom I., W. XXXX/X, t.č. na slobode, na verejnom zasadnutí prítomného,
X)

Y. B.,

nar. XX.XX.XXXX v Z., okres Y. W., trvale bytom V., W. XXX/XX, okres V., t.č. na slobode, na verejnom
zasadnutí neprítomného,
ktoré podali proti rozsudku Okresného súdu Trenčín, sp.zn. 4Tk/1/2015 zo dňa 26. februára
2015 a takto

rozhodol:

Podľa § 321 ods. 1 písm. f/, ods. 2 Tr.por. zrušuje sa v napadnutom rozsudku výrok, ktorým bol
poškodený Hydrostav, a.s. so sídlom Bratislava, Miletičova 21, IČO: 31323103 zastúpený správcom
konkurznej podstaty JUDr. Jozefom Bolješikom, Piešťany, Radlinského 50 podľa § 288 ods. 1 Tr.por.
odkázaný na občianskej súdne konanie.
Podľa § 322 ods. 3 Tr.por. sa obžalovaným J. D., Y. O. a Y. B. ukladá podľa § 287 ods. 1
Tr.por. povinnosť spoločne a nerozdielne nahradiť poškodenému Hydrostav, a.s. v konkurze, IČO:
31323103, so sídlom Miletičova 21, Bratislava škodu vo výške 6.209.815,60 €
(šesťmiliónovdvestodeväťtisíc osemstopätnásť eur a šesťdesiat centov).
Táto povinnosť k náhrade škody súvisí s povinnosťou na náhradu škody odsúdeného I. Z., nar.
XX.XX.XXXX vyplývajúcou z rozsudku Okresného súdu Trenčín, sp.zn. 1Tk/1/2014 zo dňa 17.10.2014
v spojení s rozsudkom Krajského súdu v Trenčíne, sp.zn. 23To/187/2014 zo dňa 11.05.2015 a s
povinnosťou na náhradu škody U. Z., nar. XX.XX.XXXX vyplývajúcou z rozsudku Okresného súdu

povinnosťou na náhradu škody U. Z., nar. XX.XX.XXXX vyplývajúcou z rozsudku Okresného súdu
Trenčín, sp.zn. 4Tk/2/2015 zo dňa 19. marca 2015 v spojení s rozsudkom Krajského súdu v Trenčíne,
sp.zn. 3To/19/2015 zo dňa 15. júna 2015.

odôvodnenie:

Rozsudkom súdu prvého stupňa v spojení s uznesením Okresného súdu Trenčín, sp.zn.
4Tk/1/2015 zo dňa 07. apríla 2015 (opravné uznesenie obsahujúce odôvodnenie rozsudku) boli všetci
traja obžalovaní uznaní vinnými v bode 1) a 2) z pokračovacieho trestného činu sprenevery podľa §
248 ods. 1, 4 písm. b/, ods. 5 Tr.zák. účinného do 30.06.2002 vo viacčinnom súbehu s pokračovacím
trestným činom legalizácie príjmov z trestnej činnosti podľa § 252 ods. 1 písm. a/, ods. 3, 5 Tr.zák.
účinného do 30.06.2002, pretože:
v presne nezistenom čase v druhom polroku 2001 v Bratislave sa U. Z. spolčil s H.. J. F. a H.. Y. I. a v
rámci nimi vytvorenej organizovanej skupiny spolu s ďalšími členmi , ktorými sa stali Y. O., J. D., H.. H.
P., Q. F. (počas trestného stíhania zomrel), Y. B. a I. Z. (za dané činy bol už právoplatne odsúdený v
samostatnom trestnom konaní ) po rozdelení si úloh, spočinutých v ich pozíciách v jednotlivých
obchodných spoločnostiach, koordinovane a plánovito si prisvojovali neoprávnene finančné prostriedky
prináležiace do majetku akciovej spoločnosti Hydrostav, so sídlom v Bratislave, Miletičova 21 (ďalej ako
Hydrostav), tým spôsobom, že v budove Generálneho riaditeľstva menovanej obchodnej spoločnosti v
mieste jej sídla sa koncom roka 2001 pod zámienkou kúpy akcií v Hydrostave v mene firmy Clearing
Centrum CZ, a.s., so sídlom v Břeclave, (ďalej ako Clearing Centrum CZ), zastúpenej predsedom
predstavenstva U. Z., nechali vymenovať do jej orgánov - U. Z. za predsedu dozornej rady, ktorá v
zmysle zmenených stanov mala oprávnenie rozhodovať o vymenovaní štatutárnych zástupcov, a J. D.
a Q. F., ktorých sprevádzal I. Z. na podpisovanie dokumentov v mene Hydrostav, za členov
predstavenstva namiesto dovtedajších štatutárnych zástupcov H.. J. F., ktorý sa však stal povereným
generálnym riaditeľom a H.. Y. I., dovtedy generálny riaditeľ, ktorý bol menovaný za poradcu nového
generálneho riaditeľa, a od 01.03.2002 ako riaditeľ odštepného závodu Hydrostavu, a s vedomím o
očakávaných platbách v prospech firmy Hydrostav od firiem s majetkovou účasťou štátu, zabezpečili
poukazovať tieto finančné prostriedky týmito zazmluvnenými odberateľmi za vykonané práce a služby
na bankový účet číslo XXXXXXXXX/XXXX, vytvorený dňa 08.08.2001 v Partizánskom vo filiálke
pobočky Slovenskej sporiteľne, a.s., Topoľčany, (ďalej SLSP), v súčinnosti s H.. H. P. na meno
súkromnej obchodnej spoločnosti Prevádzka predajných automatov, s.r.o., so sídlom v Trenčíne,
(ďalej ako PPA) zastúpenej konateľom Y. O., ktorý bol disponentom uvedeného účtu spolu s I. Z. a od
06.02.2002 namiesto neho s U. Z., pričom vyhotovenou zmluvou o predaji podniku zo 17.12.2001
podpísanou H.. F. a H.. I. za Z. a R. O. za firmu PPA, predstierali vlastníctvo predmetného účtu v
prospech spoločnosti Hydrostav, a obstarali zaúčtovanie vykonaných debetných ako aj kreditných
peňažných transakcií z predmetného účtu uskutočňovaných v spolupráci s H.. H. P., vedúcou filiálky
SLSP, a to aj spôsobom neobvyklých bankových operácií, a s vedomím o negatívnej finančnej a
majetkovej situácii firmy Hydrostav, o podaných návrhoch na konkurz na túto firmu a o nariadení
blokácie jej mnohých bankových účtov viacerými exekučnými príkazmi za neuhradené splatné jej
niektoré peňažné záväzky z predchádzajúceho obdobia, z ktorého v zmysle vyhotoveného zoznamu
veriteľov, od ktorých boli následne odkupované v mene firiem Robstav Virtrade, s.r.o., so sídlom v
Sebedraží (ďalej ako Robstav Virtrade), zastupovanej Y. B., a Clearing Centrum CZ, a.s., za tieto
finančné prostriedky patriace spoločnosti Hydrostav, aby získali neoprávnený finančný prospech a
predisponovali ho cez viaceré firemné bankové účty tak, že,
1. I. dňa 17.12.2001 vtedajší členovia predstavenstva akciovej spoločnosti Hydrostav
H.. J.
F. a H.. Y. I., podpísali v jej mene dodatok č. 71 k Zmluve o dielo z roku 1998 ohľadom výstavby
diaľničného úseku D1 Ladce-Sverepec uzavretej medzi spoločnosťou Hydrostav, ako zhotoviteľom na
jednej strane, a Slovenskou správou ciest, so sídlom v Bratislave, (ďalej ako SSC), ako
objednávateľom na druhej strane, s uvedením bankového účtu PPA č. XXXXXXXXX/XXXX, na strane
Hydrostavu, na ktorý SSC mala poukazovať finančné platby za práce vykonané na výstavbe tohto
diaľničného úseku v rozsahu za sumu okolo 200 miliónov Sk, na základe čoho v zmysle vystavených
faktúr potom SSC v období od 21.12.2001 do 12.04.2002 poukázala na tento účet finančné prostriedky
patriace spoločnosti Hydrostav v celkovej výške 204.737.413,65 Sk,
II. v období mesiacov február až apríl roku 2002 J. D. a Q. F. ako noví členovia predstavenstva
Hydrostavu písomne oznámili štátnemu podniku Vodohospodárska výstavba (ďalej ako VHV), so

Hydrostavu písomne oznámili štátnemu podniku Vodohospodárska výstavba (ďalej ako VHV), so
sídlom v Bratislave, pre úhradu faktúr vystavených spoločnosťou Hydrostav za stavebné práce pravého
tunelu Branisko účet PPA číslo XXXXXXXXX/XXXX, na základe čoho VHV ako zástupca konajúci
navonok za Združenie Branisko, ktorého jedným z účastníkov bol aj Hydrostav, poukázal v období od
27.02.2002 do 18.04.2002 na tento účet finančné prostriedky patriace spol. Hydrostav, a.s., v celkovej
výške 44.443.410,40 Sk,
III. listami z 26.02.2002, 18.03.2002, 12.04.2002 J. D. a Q. F. ako členovia predstavenstva spoločnosti
Hydrostav, a.s., oznámili firme Slovenský plynárenský priemysel, a.s., so sídlom v Bratislave, (ďalej ako
SPP), pre úhradu faktúr vystavených spoločnosťou Hydrostav, za vykonané práce pre SPP v celkovej
výške 57.914.445,40 Sk účet PPA č. XXXXXXXXX/XXXX, a následne SPP v dňoch 28.02.2002,
25.03.2002 a 18.04.2002 poukázal na tento bankový účet peňažnú sumu v celkovej výške
11.778.061,50 Sk,
IV. listom z 27.03.2002 H.. Y. I., ako nový riaditeľ odštepného závodu Hydrostav - Piešťany, oznámil
firme Slovenské elektrárne, a.s., odštepný závod Mochovce, (ďalej ako SE), požiadavku úhrady sumy
DPH z faktúrovanej peňažnej sumy za vykonané práce pre SE na faktúre číslo 32-44/02 bankový účet
PPA č. XXXXXXXXX/XXXX a listom z 09.04.2002 J. D. a Q. F. v mene Hydrostav oznámili spoločnosti
Slovenské elektrárne a.s., odštepný závod atómové elektrárne J. Bohunice, k úhrade pohľadávky
Hydrostavu, a.s., uvedený bankový účet PPA, na základe čoho firma Slovenské elektrárne, a.s.,
poukázala na uvedený účet 27.03.2002 sumu 622.176,20 Sk a 19.04.2002 sumu 4.676.357,10 Sk, teda
v celkovej sume 5.298.533,30 Sk,
V. listom z 19.04.2002 J. D. a Q. F. v mene spoločnosti Hydrostav oznámili spoločnosti Transpetrol,
a.s., so sídlom v Bratislave, (ďalej ako TP), k úhrade faktúr vystavených spoločnosťou Hydrostav v
celkovej výške 7.819.635,90 Sk za vykonané práce pre spoločnosť TP bankový účet PPA č.
XXXXXXXXX/XXXX, ktoré na uvedený účet neboli poukázané, hoci spoločnosť TP už 27.02.2002
poukázala na tento bankový účet viaceré sumy v celkovej výške 3.049.655 Sk,
čím uvedená organizovaná skupina viacnásobným neoprávneným presmerovaním peňažných
prostriedkov v sume 269.307.074,25 Sk na cudzí bankový účet, z ktorých použila na iné účely ako s
chodom prevádzky Hydrostavu sumu 187 076 905,16 Sk, čím spôsobila poškodenej spoločnosti
Hydrostav, a.s., škodu v celkovej výške 187 076 905,16 Sk (v prepočte fixným kurzom 6 209 815,6130
Eur)
2. v období od 28.12.2001 do júna roku 2002 vo filiálke pobočky SLSP, Topoľčany, v Partizánskom, z
prisvojených finančných prostriedkov v celkovej výške uvedenej v bode 1, poukázaných od zmluvných
odberateľov poškodenej firmy Hydrostav na účet vedený na firmu PPA číslo XXXXXXXXX/XXXX,
ktorého disponentom bol s Y. O. I. Z. a od 06.02.2002 U. Z., v súčinnej spolupráci vedúcej uvedenej
filiálky pobočky SLSP H.. H. P. na tomto bankovom účte vykonali
a) od decembra 2001 do júna 2002 viaceré neoprávnené výbery v hotovosti v celkovej výške
84.622.518,30 Sk, z ktorých
I. dňa 28.12.2001 vybral I. Z. peňažné prostriedky v celkovej výške 9.999.000,- Sk, z ktorých v ten deň
vložil na účet č. XXXXXXXXXX/XXXX na meno firmy NABAZ, s.r.o., sumu 3.139.000,- Sk, z ktorého bol
v ten deň uskutočnený výber 1.100.000,- Sk,
II. v dňoch 14.01., 24.01., 25.01, 29.01. a 31.01.2002 vybral I. Z. peňažné prostriedky v celkovej výške
10.480.095,- Sk
III. v dňoch 18.04., 19.04. a 24.04.2002 vybral U. Z. peňažné prostriedky v celkovej sume 62.594.000,Sk, z ktorých jednotlivo v uvedené dni vložil sumu v celkovej výške 61.594.000,- Sk na účet číslo
XXXXXXXXX/XXXX, vytvorený dňa 03.04.2002 vo filiálke pobočky SLSP v Partizánskom pred H.. H. P.
na meno firmy Clearing Centrum CZ, ku ktorému mal U. Z. dispozičné právo, a z ktorého dňa
30.04.2002 previedol sumu 15.000.000,- Sk na účet číslo XXXXXXXXXX/XXXX na meno firmy Clearing
Centrum CZ, z ktorého bola dňa 14.05.2002 suma 14.000.000,- Sk použitá na nákup dlhopisov
Hydrostav od VUB firmou Robstav Virtrade
IV. v dňoch 06.03., 09.05., 10.05.a 22.05.2002 vybral U. Z. finančné prostriedky v celkovej výške
1.262.000,- Sk
V. dňa 07.06.2002 vybral Y. O. peňažné prostriedky vo výške 287.423,30 Sk
b)
dňa 08.02.2002 platby SWIFT do zahraničia vo výške 340.238,86 Sk vrátane poplatkov
c)
dňa 01.03.2002 prevod peňažnej sumy vo výške 2.114.148,- Sk na účet JMB Consulting, s.r.o.,
za odpredaj pohľadávky voči firme Hydrostav firme Robstav Virtrade, s.r.o.,
d)
dňa 24.01.2002 a 06.02.2002 celkovo štyri bezhotovostné prevody peňažných prostriedkov v
celkovej sume 100.000.000,- Sk na účet číslo XXXXXXXXX/XXXX založený na meno firmy Robstav
Virtrade, ktorej konateľmi boli Y. B. a Q. F., zmluvou uzavretou dňa 12.02.2001 s H.. P. vo filiálke

Virtrade, ktorej konateľmi boli Y. B. a Q. F., zmluvou uzavretou dňa 12.02.2001 s H.. P. vo filiálke
pobočky SLSP v Partizánskom, a disponentom tohto účtu bol s R. B. I. Z. a od 06.02.2002 U. Z., a
následne z týchto prevedených peňažných prostriedkov boli I. Z. a U. Z. uskutočnené viaceré
neoprávnené a neobvyklé bankové operácie zabezpečené H.. H. P., a síce dotačné presuny,
vykazované výbery hotovosti a predchádzajúce vklady hotovosti, spočívavšie
I. dňa 24.01.2002 a 25.01.2002 v bezhotovostnom prevode finančných prostriedkov z uvedeného účtu
firmy Robstav Virtrade, v celkovej výške 10.000.000,- Sk na účet číslo XXXXXXXXX/XXXX firmy
Crystal Centrum Slovakia, s.r.o., ku ktorému dispozičné právo mal konateľ I. Z., a z tohto účtu následne
25.01.2002 boli prevedené na účet firmy Prevádzky predajných automatov, s.r.o., sumy v celkovej
výške 10.100.000,- Sk,
II. dňa 25.01.2002 v bezhotovostnom prevode finančných prostriedkov z uvedeného účtu firmy
Robstav Virtrade vo výške 40.000.000,- Sk na účet v Poľnobanke, a.s., číslo XXXXXXXXXX/XXXX
firmy Clearing Centrum CZ, ku ktorému mal dispozičné právo U. Z., a z ktorého boli vykonané viaceré
výbery peňažnej hotovosti a prevod sumy 19.000.000,- Sk na predmetný účet firmy Robstav Virtrade,
s.r.o.,
III. v dňoch 15.03.2002, 26.03.2002, 10.04.2002 a 22.04.2002 vo viacnásobnom bezhotovostnom
prevode finančných prostriedkov z uvedeného účtu Robstav Virtrade v celkovej sume 10.434.394,65 Sk
na účty rozličných veriteľských firiem za odpredaj ich pohľadávky voči firme Hydrostav firme Robstav
Virtrade,
IV. dňa 21.03.2002 v bezhotovostnom prevode finančných prostriedkov z účtu Robstav Virtrade v
celkovej sume 10.000.000,- Sk na tri novovytvorené účty Robstav Virtrade vo filiálke pobočky SLSP v
Partizánskom v menách USD, EUR, CHF, s ktorými disponoval U. Z. V. dňa 03.04.2002 v presune
finančných prostriedkov výberom peňažnej hotovosti v sume 50.973.900,- Sk U. Z. z účtu Robstav
Virtrade, a skoršom vklade sumy 50.900.000,- Sk na účet firmy Clearing Centrum CZ v SLSP, ku
ktorému mal U. Z. dispozičné právo a z ktorého boli vykonané viaceré výbery hotovosti v celkovej
výške 51.255.488,6 Sk a presuny na účty Robstav Virtrade a PPA vkladom hotovosti
VI. dňa 10.04.2002 v presune finančných prostriedkov výberom peňažnej hotovosti U. Z. z uvedeného
účtu firmy Clearing Centrum CZ, v sume 5.858.488,60 Sk a skoršom vklade tejto sumy na účet firmy
Robstav Virtrade,
VII. dňa 15.04.2002 v presune finančných prostriedkov výberom peňažnej hotovosti U. Z. z účtu firmy
Clearing Centrum CZ v celkovej sume 10 00 000 Sk a ich vklade na účty firmy Robstav Virtrade v
menách USD (2.500.000,- Sk), CHF (5.000.000,- Sk), EUR (2.500.000,- Sk)
VIII. dňa 22.04.2002 v presune finančných prostriedkov výberom peňažnej hotovosti U. Z. z uvedeného
účtu firmy Clearing Centrum CZ v sume 706.563,- Sk a skoršom vklade tejto sumy na uvedený účet
firmy Robstav Virtrade
IX. dňa 10.05.2002 v presune finančných prostriedkov výberom peňažnej hotovosti U. Z. z účtu
firmy Clearing Centrum CZ v celkovej výške 6.600.000,- Sk a skoršom vklade týchto súm na
účty firmy Robstav Virtrade v menách USD (5.000.000,- Sk) a CHF (1.600.000,- Sk)
X. dňa 12.06.2002 v presune finančných prostriedkov výberom peňažnej hotovosti U. Z. z účtu firmy
Clearing Centrum CZ v celkovej sume 1.600.000,- Sk a jej skoršom vklade na účet firmy Robstav
Virtrade, v mene EUR,
e)
dňa 10.01.2002 vykonal J. D. na predmetný účet PPA vklad peňažnej sumy 9.169.000,- Sk,
ktorú v uvedený deň vybral z účtu v SLSP číslo XXXXXXXXXX/XXXX na meno firmy Unimal, s.r.o.,
f)
v dňoch 24.04.2002 a 30.04.2002 vykonal U. Z. skorší vklad sumy 15.000.000,- Sk a
18.000.000,- Sk na účet firmy PPA za súčasného výberu peňažnej hotovosti v sume 21.000.000,- Sk a
sumy 18.000.000,- Sk, U. Z. z účtu firmy Clearing Centrum CZ, v SLSP, z ktorého U. Z. v dňoch 08.04.,
10.04., 15.04., 29.04. 31.05., 14.06., 21.06.a 28.06.2002, vybral peňažné prostriedky v celkovej výške
46.997.000,- Sk, a z ktorého dňa 30.04.2002 previedol sumu 15.000.000,- Sk na účet vo VÚB číslo
XXXXXXXXXX/XXXX na meno firmy Clearing Centrum CZ, z ktorého dňa 14.05.2002 bola suma
14.000.000,- Sk použitá na nákup dlhopisov Hydrostav od VUB firmou Robstav Virtrade,
čím táto organizovaná skupina vedená U. Z. získala viacnásobným predisponovaním sumy v rozsahu
187.076.905,16 Sk (v prepočte fixným kurzom 6 209 815,6130 Eur) zo spreneverených finančných
prostriedkov finančný prospech v takom rozsahu, pričom kontrolou Národnej banky Slovenska vo
filiálke pobočky SLSP Topoľčany, v Partizánskom boli zistené v súvislosti okrem iných aj s uvedenými
finančnými transakciami porušenia zákona č. 367/2000 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z
trestnej činnosti a rozhodnutím Bankovej rady NBS z 26.11.2004, pod číslom OSG-2450/2004 bola
SLSP uložená peňažná pokuta vo výške 1.000.000,- Sk, a teda spôsobili poškodenej Slovenskej
sporiteľni, a.s. škodu vo výške 1.000.000,- Sk (v prepočte fixným kurzom 33 193, 918 Eur).
Všetci traja obžalovaní boli za to odsúdení podľa § 248 ods. 5 Tr.zák. účinného do 30.06.2002

Všetci traja obžalovaní boli za to odsúdení podľa § 248 ods. 5 Tr.zák. účinného do 30.06.2002
s použitím §§ 40 ods. 1, 40 ods. 4 písm. c/ Tr.zák. účinného do 30.06.2002 k úhrnnému trestu odňatia
slobody na 2 roky, výkon ktorých trestov bol podľa §§ 58 ods. 1 písm. a/, 59 ods. 1 Tr.zák. účinného do
30.06.2002 podmienečne odložený obžalovaným J. D. a Y. O. na skúšobnú dobu 4 rokov a
obžalovanému Y. B. na skúšobnú dobu 5 rokov.
Podľa § 288 ods. 1 Tr.por. boli poškodení: Slovenská sporiteľňa, a.s. Bratislava a Hydrostav,
a.s. Bratislava v konkurze zastúpený správcom konkurznej podstaty JUDr. Jozefom Bolješikom,
Piešťany, odkázaní s nárokom na náhradu škody na občianske súdne konanie.
Proti tomuto rozsudku podali v zákonnej lehote písomne odvolania prokurátor Úradu špeciálnej
prokuratúry GP SR a poškodený Hydrostav, a.s. v konkurze zastúpený správcom konkurznej podstaty
JUDr. Jozefom Bolješikom. Odvolanie prokurátora smerovalo proti výroku o náhrade škody týkajúcej sa
poškodeného Hydrostavu, a.s. Bratislava v konkurze. V odôvodnení prokurátor poukázal najmä na
zistený skutkový stav rozsudku, ktorý postačuje na to, aby obžalovaní boli zaviazaní k náhrade škody
poškodenému Hydrostavu, a.s. Vzhľadom k tomu, že predmetný skutok bol spáchaný organizovanou
skupinou, teda spoločným konaním viacerých osôb po predchádzajúcej dohode a deľbe úloh,
koordinovaným a plánovaným spôsobom, je možné rozhodnúť o povinnosti týchto troch obžalovaných
k náhrade spôsobenej škody, a to spoločne a nerozdielne. Takéto rozhodnutie nebude ani v rozpore s
ustanoveniami § 511 ods. 1, 2 Občianskej zákonníka upravujúcim solidárnu a podielovú zodpovednosť.
Prokurátor navrhol podľa § 321 ods. 1 písm. f/ Tr.por. zrušiť rozsudok súdu prvého stupňa v odvolaním
napadnutej časti výroku o náhrade škody. Podľa § 322 ods. 3 Tr.por navrhol všetkým trom
obžalovaným uložiť povinnosť nahradiť poškodenému subjektu Hydrostav, a.s. v konkurze do rúk
správcovi konkurznej podstaty JUDr. Jozefovi Bolješikovi škodu vo výške 6.209.815,613 €.
Odvolanie JUDr. Jozefa Bolješika správcu konkurznej podstaty poškodeného Hydrostavu, a.s.
Bratislava bolo obsahovo prakticky rovnaké s vyššie uvedeným odvolaním prokurátora. Navrhol tiež
zrušiť podľa § 321 ods. 1 písm. f/ Tr.por. rozsudok súdu prvého stupňa vo výroku o náhrade škody
týkajúcej sa poškodeného Hydrostavu, a.s. Bratislava v konkurze. Navrhol, aby odvolací súd podľa §
322 ods. 3 Tr.por. rozhodol tak, že všetkým trom obžalovaným uloží povinnosť nahradiť poškodenému
Hydrostav, a.s. v konkurze škodu vo výške 6.209.815,613 €.
Na verejnom zasadnutí konanom o odvolaniach, navrhli obhajcovi obžalovaných a obžalovaný
Y. O. odvolania ako nedôvodné zamietnuť.
Odvolací súd podľa § 317 ods. 1 Tr.por. preskúmal zákonnosť a odôvodnenosť napadnutého
výroku rozsudku, ako aj správnosť postupu konania, ktoré tomuto výroku predchádzalo a dospel k
záveru, že odvolania sú dôvodné.
Pokiaľ ide o procesný postup súdu prvého stupňa, v tomto smere nebola v odvolaní vytýkaná
žiadna chyba, pričom ani odvolací súd sám nezistil také chyby, ktoré by odôvodňovali podanie
dovolania podľa § 371 ods. 1 Tr.por.
Výrok o vine týkajúci sa vyššie uvedených troch obžalovaných, urobil súd prvého stupňa po
tom, čo postupom podľa § 257 Tr.por. prijal ich vyhlásenie o tom, že sú vinnými zo spáchania skutkov
uvedených v obžalobe. Tresty uložené všetkým trom obžalovaným pritom zodpovedajú zákonným
ustanoveniam uvedeným vo výrokovej časti rozsudku.
K napadnutému výroku o náhrade škody, uvádza senát odvolacieho súdu nasledovné. Senát
odvolacieho súdu sa nestotožnil s právnym názorom súdu prvého stupňa vyslovenom v odôvodnení
svojho rozhodnutia, podľa ktorého nezistená miera zavinenia a zodpovednosť za vznik celej
uplatňovanej škody týmito tromi obžalovanými vytvára zákonnú prekážku v zmysle § 287 ods. 1 veta
druhá Tr.por. Takáto úvaha súdu prvého stupňa by mohla byť správna, pokiaľ by v danej veci išlo o
prosté spolupáchateľstvo (§§ 9 ods. 2 Tr.zák. účinného do 30.06.2002) alebo o páchateľstvo a
účastenstvo (§§ 9 ods. 1, 10 Tr.zák. účinného do 30.06.2002). V prejednávanej trestnej veci však bola
trestná činnosť spáchaná a škoda spôsobená páchateľmi, ktorí boli členovia organizovanej skupiny.
Podľa § 89 ods. 26 Tr.zák. účinného do 30.06.2002 sa organizovanou skupinou rozumie spolčenie
najmenej troch osôb na účely spáchania trestného činu, ktoré sa vyznačuje deľbou úloh medzi
jednotlivými členmi skupiny, ich plánovaním a koordinovanosťou.
Práve vyššie uvedená „deľba úloh“ pritom znamená, že sa všetci členovia takejto

Práve vyššie uvedená „deľba úloh“ pritom znamená, že sa všetci členovia takejto
organizovanej skupiny prakticky „rovnako významne“ vnútorne podieľajú na sledovanom účele spáchať trestný čin, vrátane ním spôsobeného následku. Vyplýva to napokon aj z použitej právnej
kvalifikácie u všetkých troch obžalovaných podľa § 248 ods. 4 písm. b/ Tr.zák. účinného do 30.06.2002
(organizovaná skupina), ako aj podľa § 248 ods. 5 Tr.zák. účinného do 30.06.2002, keď spôsobenie
škody na cudzom majetku vo veľkou rozsahu bolo pričítané osobitne každému z vyššie uvedených
obžalovaných.
Vzhľadom na neexistenciu zákonnej prekážky bolo preto povinnosťou súdu prvého súdu
rozhodnúť o povinnosti na náhradu škody podľa § 287 ods. 1 Tr.zák., a to aj s prihliadnutím na príkaz
uvedený v druhej vete tohto zákonného ustanovenia, pretože výška spôsobenej škody je súčasťou
popisu skutku uvedeného vo výroku odsudzujúceho rozsudku, ktorým boli všetci traja obžalovaní
uznaní vinnými.
Z takto rozvedených dôvodov rozhodol odvolací súd podľa § 321 ods. 1 písm. f/, ods. 2 Tr.por.
tak, že zrušil odvolaním napadnutý výrok o náhrade škody týkajúci sa poškodeného Hydrostavu, a.s.
Bratislava v konkurze. Vzhľadom na splnenie podmienok uvedených v § 322 ods. 3 Tr.por. rozhodol
odvolací súd podľa § 287 ods. 1 Tr.por. o povinnosti všetkých troch obžalovaných nahradiť škodu vo
výške 6.209.815,60 €. Už vyššie pritom odvolací súd odôvodnil, prečo v danom prípade je na mieste
použiť ustanovenie Občianskeho zákonníka o solidárnej zodpovednosti a nie zodpovednosti delenej.
Vo výrokovej časti svojho rozhodnutia odvolací súd zároveň vyjadril súvislosť svojho
rozhodnutia o povinnosti obžalovaných J. D., Y. O. a Y. B. nahradiť vyššie uvedenú škodu s rovnakou
povinnosťou odsúdeného I. Z. a U. Z.. Títo boli tiež členovia predmetnej organizovanej skupiny a o ich
vine, treste a povinnosti nahradiť škodu poškodenému Hydrostavu, a.s. Bratislava v konkurze bolo
rozhodnuté inými právoplatnými rozhodnutiami Okresného súdu Trenčín a Krajského súdu v Trenčíne
tak, ako sú konkrétne uvedené vo výrokovej časti tohto rozsudku.

Komentáre

Celkom 0 kometárov

 • Neregistrovaný uživatel

  Meno: Prihlásiť sa

  Blog:

  Obsah správy*:

  Kontrolní kód*:
  Odpovedzte na otázku: Čo je dnes za deň?