Trestné právoTo najzaujímavejšie z trestného práva

Zmena trvalého bydliska obžalovaného a aj bydlisko poškodenej a svedkov mimo obvodu konajúceho súdu

Publikované 29.12.2016 v 13:34 v kategórii JUDIKATÚRA, prečítané: 61x

V zmysle § 23 ods. 1 Tr. por. z dôležitých dôvodov môže byť vec príslušnému súdu odňatá a prikázaná inému súdu toho istého druhu a stupňa; o odňatí a prikázaní rozhoduje súd, ktorý je obom súdom najbližšie spoločne nadriadený. Na odňatie a prikázanie veci (delegáciu) musí existovať dôležitý dôvod, čím sa zdôrazňuje výnimočnosť takého postupu. Dôležité dôvody nie sú zákonom ustanovené. Vzhľadom na výnimočnosť takého postupu, treba nimi rozumieť dôvody, ktoré v konkrétnej trestnej veci zabezpečia lepšie uplatnenie základných zásad trestného konania prostredníctvom súdu, ktorému je vec delegovaná, a to najmä spravodlivé prerokovanie veci v primeranej lehote, náležité zistenie skutkového stavu veci v rozsahu nevyhnutnom na rozhodnutie, o ktorom nie sú dôvodné pochybnosti, zásadu prednostného a urýchleného vybavovania väzobných vecí. Nemožno prehliadnuť ani splnenie výchovného pôsobenia trestného konania. Pri posudzovaní, či v konkrétnej trestnej veci existujú dôležité dôvody na delegáciu, nemožno vychádzať len z jedného hľadiska, ale vo vzájomnej súvislosti treba hodnotiť všetky okolnosti prípadu, ktoré prichádzajú do úvahy. Dôležitým dôvodom podľa § 23 ods. 1 je najmä: - vylúčenie všetkých sudcov daného súdu z rozhodovania, - uskutočnenie spoločného konania, ak boli podané obžaloby na toho istého obžalovaného na rôznych súdoch, - poškodeným alebo blízkou osobou vo vzťahu k obžalovanému je sudca alebo iný zamestnanec súdu, na ktorom bola podaná obžaloba, - väčšina svedkov, ktorých treba v súdnom konaní vypočuť, má bydlisko v obvode iného vzdialeného súdu, čím v prípade delegácie dôjde k urýchleniu konania a zhospodárneniu konania (hospodárnosť konania sa posudzuje len z hľadiska výdavkov štátu); v tomto prípade však nemožno len mechanicky porovnávať počet svedkov bývajúcich v obvode iných súdov (rovnako ani porovnávať počet skutkov) a hľadisko hospodárnosti nemožno nadradiť požiadavke náležitého zistenia skutkového stavu a ostatným zásadám trestného konania. Dôležitým dôvodom nie je samotná skutočnosť, že obžalovaný má bydlisko alebo sa zdržiava v obvode iného súdu. K tomu musí pristúpiť iná dôležitá okolnosť (napr. to vyžaduje dôkazná situácia alebo obžalovanému v účasti na konaní pred súdom, ktorý je značne vzdialený od jeho bydliska, zabraňuje vysoký vek alebo iná obdobná skutočnosť).
Najvyšší súd

2 Ndt 12/2016

Slovenskej republiky

UZNESENIE
Najvyšší súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 31. mája 2016
v Bratislave, v senáte zloženom z  predsedu JUDr. Františka Moznera a JUDr. Petra Paludu
v trestnej veci obžalovaného Ing. D. S., pre prečin ublíženia na zdraví podľa § 156 ods. 1, 2 písm. a/Tr. zák. a iné,
o návrhu obžalovaného Ing. D. S. na odňatie a prikázanie veci podľa § 23 ods. 1Tr. por., takto
rozhodol:

Trestná vec obžalovaného Ing. D. S., vedená na Okresnom súde Žilina
pod sp. zn. 28T/67/2014, sa tomuto súdu o d n í m a a prikazuje sa Okresnému súdu
Dunajská Streda.

Odôvodnenie

V trestnej veci vedenej na Okresnom súde Žilina pod sp. zn. 28T/67/2014
je obžalovaný Ing. D. S. trestne stíhaný pre prečin ublíženia na zdraví podľa
§ 156 ods. 1, 2 písm. a/Tr. zák. a prečin nebezpečného vyhrážania podľa § 360 ods. 1, 2
písm. a/, b/Tr. zák. - Zbierka zákonov s poukázaním na§ 138 písm. d/Tr. zák.
Obžalovaný Ing. D. S. podaním zo 14. apríla 2016 (doručeným Okresnému súdu
Žilina 19. apríla 2016) navrhol jeho trestnú vec vedenú na Okresnom súde Žilina
pod sp. zn. 28T 67/2016 odňať tomuto súdu a prikázať ju Okresnému súdu Dunajská Streda.

Z jeho návrhu vyplynuli tri dôvody:
1/ Zmena trvalého bydliska z obvodu pôsobnosti Okresného súdu Žilina do obvodu
pôsobnosti Okresného súdu Dunajská Streda – konkrétne na H. C. X. vo Š.
na O.. Tento dôvod preukázal pripojeným potvrdením o pobyte vydaným obcou Š. na O..
2/ Nízky príjem z invalidného dôchodku, čo preukázal rozhodnutím Sociálnej
poisťovne.
3/ Bydlisko poškodenej a ďalších svedkov navrhnutých na vypočutie prokuratúrou
je v Bratislave – mimo obvodu Okresného súdu Žilina.
K návrhu sa vyjadrila poškodená – bývalá manželka Mgr. A. K., ktorá s delegáciou
nesúhlasila z dôvodov, ktoré však nepreukázala – obžalovaný Ing. D. S. je údajne zdravý,
sústavne pracuje, pácha trestnú činnosť požičiavaním peňazí na vysoké úroky a vyhýba sa
konaniu vedenému pred súdom, ak to nie je v jeho záujme a naopak zúčastňuje sa tých
konaní, ktorých priebeh a výsledky mu prospievajú.
Okresná prokuratúra Žilina s dôvodmi delegácie uvedenými v návrhu súhlasila.
Najvyšší súd Slovenskej republiky na podklade predloženého návrhu a po preskúmaní
predloženého spisového materiálu zistil, že v prejednávanej veci sú splnené zákonné
podmienky na odňatie veci vedenej pod sp. zn. 28T/67/2014 Okresnému súdu Žilina
a jej prikázanie Okresnému súdu Dunajská Streda - inému súdu toho istého druhu a stupňa.
V zmysle§ 23 ods. 1Tr. por. z dôležitých dôvodov môže byť vec príslušnému súdu
odňatá a prikázaná inému súdu toho istého druhu a stupňa; o odňatí a prikázaní rozhoduje súd,
ktorý je obom súdom najbližšie spoločne nadriadený.
Naodňatie a prikázanie veci (delegáciu) musí existovať dôležitý dôvod, čím
sa zdôrazňuje výnimočnosť takého postupu. Dôležité dôvody nie sú zákonom ustanovené.
Vzhľadom na výnimočnosť takého postupu, treba nimi rozumieť dôvody, ktoré v konkrétnej
trestnej veci zabezpečia lepšie uplatnenie základných zásad trestného konania
prostredníctvom súdu, ktorému je vec delegovaná, a to najmä spravodlivé prerokovanie veci
v primeranej lehote, náležité zistenie skutkového stavu veci v rozsahu nevyhnutnom
na rozhodnutie, o ktorom nie sú dôvodné pochybnosti, zásadu prednostného a urýchleného
vybavovania väzobných vecí. Nemožno prehliadnuť ani splnenie výchovného pôsobenia
trestného konania. Pri posudzovaní, či v konkrétnej trestnej veci existujú dôležité dôvody
na delegáciu, nemožno vychádzať len z jedného hľadiska, ale vo vzájomnej súvislosti treba
hodnotiť všetky okolnosti prípadu, ktoré prichádzajú do úvahy.
Dôležitým dôvodom podľa § 23 ods. 1 je najmä:
- vylúčenie všetkých sudcov daného súdu z rozhodovania,
- uskutočnenie spoločného konania, ak boli podané obžaloby na toho istého
obžalovaného na rôznych súdoch,
- poškodeným alebo blízkou osobou vo vzťahu k obžalovanému je sudca alebo iný
zamestnanec súdu, na ktorom bola podaná obžaloba,
- väčšina svedkov, ktorých treba v súdnom konaní vypočuť, má bydlisko v obvode
iného vzdialeného súdu, čím v prípade delegácie dôjde k urýchleniu konania
a zhospodárneniu konania (hospodárnosť konania sa posudzuje len z hľadiska výdavkov
štátu); v tomto prípade však nemožno len mechanicky porovnávať počet svedkov bývajúcich
v obvode iných súdov (rovnako ani porovnávať počet skutkov) a hľadisko hospodárnosti
nemožno nadradiť požiadavke náležitého zistenia skutkového stavu a ostatným zásadám
trestného konania.
Dôležitým dôvodom nie je samotná skutočnosť, že obžalovaný má bydlisko
alebo sa zdržiava v obvode iného súdu. K tomu musí pristúpiť iná dôležitá okolnosť
(napr. to vyžaduje dôkazná situácia alebo obžalovanému v účasti na konaní pred súdom, ktorý
je značne vzdialený od jeho bydliska, zabraňuje vysoký vek alebo iná obdobná skutočnosť).
Pri preskúmavaní tejto veci zo spisu vyplynuli jednak dôvody v prospech delegácie –
zmena trvalého bydliska obžalovaného Ing. D. S. do okresu Dunajská Streda,
jeho nízky príjem z invalidného dôchodku a bydlisko najmenej troch najvýznamnejších
svedkov v Bratislave, vrátane poškodenej, jednak zo spisu vyplynuli dôvody proti tomuto
postupu preukazujúce, že na Okresnom súde Žilina sú vedené ďalšie civilné a trestná vec
tohto obžalovaného.
Najvyšší súd Slovenskej republiky sa pri úvahe o tom, ktorý súd má lepšie podmienky
na to, aby čo najrýchlejšie a najhospodárnejšie uskutočnil trestné konanie, priklonil k návrhu
obžalovaného Ing. D. S., už aj preto, že jeho tvrdenia boli preukázané, na rozdiel
od prevažnej väčšiny tvrdení poškodenej o správaní sa obžalovaného, ktoré objektívne
preukázané neboli.
Je síce pravdivé a objektívne overené zo spisu, že obžalovaný sa napriek trvalému
bydlisku, ktoré mal do 9. marca 2016 v obvode Okresného súdu Žilina na hlavné
pojednávanie ani raz nedostavil (v niektorých prípadoch sa z neprítomnosti ospravedlnil),
ale väčšinou boli dôvodmi jeho neprítomnosti zdravotné problémy.
Taktiež z odpisu z registra trestov obžalovaného vyplynulo, že bol v minulosti viackrát
súdom trestaný, najmä pre výtržníctvo.
V prípade, ak by bolo voči obžalovanému vedené aj ďalšie trestné stíhanie
na Okresnom súde Žilina, išlo by o samostatnú trestnú vec, u ktorej je nutné dôvody prípadnej
delegácie posudzovať samostatne, ale i v spojitosti s prerokúvanou vecou, pričom existencia
tejto veci nie je tak závažnou skutočnosťou stojacou proti dôvodom uvedeným obžalovaným,
aby podľa názoru Najvyššieho súdu Slovenskej republiky odôvodňovali neodňatie
prerokúvanej veci Okresnému súdu Žilina.
Záujem na rýchlom – bezprieťahovom a hospodárnom konaní a rozhodnutí
odôvodňuje odňatie trestnej veci obžalovaného Ing. D. S., vedenej na Okresnom súde Žilina
pod sp. zn. 28T/67/2014 a jej prikázanie Okresnému súdu v Dunajskej Strede,
na ktorý bude mať, vzhľadom na realizáciu svojich práv, najlepší prístup nielen obžalovaný,
ale aj poškodená a svedkovia.
Tým bude splnená aj zásada trestného konania uvedená v§ 2 ods. 7Tr. por., podľa
ktorej každý má právo, aby jeho trestná vec bola spravodlivo a v primeranej lehote prejednaná
nezávislým a nestranným súdom v jeho prítomnosti tak, aby sa mohol vyjadriť ku všetkým
vykonávaným dôkazom, ak tento zákon neustanovuje inak.

Komentáre

Celkom 0 kometárov

 • Neregistrovaný uživatel

  Meno: Prihlásiť sa

  Blog:

  Obsah správy*:

  Kontrolní kód*:
  Odpovedzte na otázku: Čo je dnes za deň?